Первинні вкладки

Правила етичної поведінки

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради

від 10.10.2019 року №68

 

Правила етичної поведінки посадових

осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

І. Загальні положення

1. Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (далі − Правила) є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.

2. Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, і спрямовані на зміцнення авторитету служби в органах місцевого самоврядування, репутації посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

3. Основною метою діяльності посадових осіб місцевого самоврядування є служіння територіальній громаді міста Києва, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

4. Поведінка посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до служби в органах місцевого самоврядування.

5. Правила встановлюють основні вимоги до поведінки осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та працюють в секретаріаті Київської міської ради (далі − посадові особи місцевого самоврядування).

6. При прийнятті на службу в секретаріат Київської міської ради посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється з цими Правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до її особової справи.

7. Виконання норм і правил є обов’язковим для всіх посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Дотримання цих вимог враховується при проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

9. Заступник міського голови − секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради або керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради у разі виявлення або отримання повідомлення про порушення цих Правил у межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також проінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10. Доповнення та зміни до Правил вносяться відповідно до зміни норм чинного законодавства України.

II. Загальні обов’язки посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування.

2. Посадові особи місцевого самоврядування повинні сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

3. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

 Посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

4. У разі виникнення у посадової особи місцевого самоврядування сумнівів щодо законності отриманого для виконання розпорядження, доручення керівника, вона повинна вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язана виконати таке розпорядження, доручення (крім явно злочинного). Одночасно з виконанням такого розпорядження, доручення посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана у письмовій формі повідомити про нього керівнику вищого рівня, а виборна особа (заступник міського голови – секретар Київської міської ради) – Національному агентству з питань запобігання корупції.

У разі отримання для виконання розпорядження або доручення, які посадова особа місцевого самоврядування вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, Київському міському голові, Національному агентству з питань запобігання корупції (в залежності від підпорядкування особи).

5. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

6. Посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Положення щодо політичної нейтральності не поширюється на виборних осіб – заступника міського голови – секретаря Київської міської ради.

7. Посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

8. Посадові особи місцевого самоврядування  мають дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

9. Посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

10. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

11. Одяг посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

12. Посадові особи місцевого самоврядування повинні поважати приватне життя інших осіб.

III. Використання службового становища

1. Посадова особа місцевого самоврядування повинна використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

2. Посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

4. Посадова особа місцевого самоврядування не має права допускати в міжособовому спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання, а також будь-яких форм дискримінації.

IV. Запобігання корупційним та повязаним з корупцією правопорушенням

1. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана:

1.1. Суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати її в  корупції.

1.2. Своєю поведінкою демонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції, чітко розмежовувати службу і приватне життя, за найменших ознак корумпованої поведінки інформувати свого безпосереднього керівника.

1.3. Декларувати свої доходи та доходи членів своєї сім'ї в порядку та у строки, визначені законодавством України.

1.4. Не домагатися і не отримувати, прямо або опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть вплинути на виконання нею своїх обов'язків та прийняття рішень.

2. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

2.1. У зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.2. Якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

3. Посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність:

3.1. Вартість яких не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово (крім подарунків, які даруються близькими особами чи є загальнодоступними знижками на товари, послуги, загальнодоступними виграшами, призами, преміями, бонусами).

3.2.      Вартість яких, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (крім подарунків, які даруються близькими особами чи є загальнодоступними знижками на товари, послуги, загальнодоступними виграшами, призами, преміями, бонусами).

Посадові   особи   місцевого   самоврядування   не  можуть приймати подарунки  від  осіб, які  перебувають  у  підпорядкуванні,  та/або  у  зв’язку зі здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого  самоврядування, незалежно від вартості подарунка.

4. Посадова особа місцевого самоврядування, яка одержала дарунок як подарунок територіальній громаді міста Києва або Київській міській раді, зобов’язана протягом місяця передати його Київській міській раді.

5. Посадова особа місцевого самоврядування зобов'язана у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме: будь-якої можливості виникнення реальних протиріч між її приватними інтересами та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

6. Посадові особи місцевого самоврядування не мають права:

6.1. Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

6.2. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачене законами України.

6.3. Мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

6.4. Використовувати своє становище для невиправданого здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для членів своїх сімей, інших фізичних та юридичних осіб.

6.5. Брати участь в будь-яких угодах, не пов'язаних з виконанням службових завдань, і мати фінансові, комерційні або інші аналогічні інтереси, які несумісні з їх посадою, функціями, обов'язками або їх виконанням.

V. Використання ресурсів територіальної громади

1. Посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

2. При виконанні своїх посадових обов’язків посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання комунального майна або коштів у приватних інтересах.

3. Робочий час посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

4. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

5. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій місцевого самоврядування зобов’язані діяти в інтересах територіальної громади міста Києва.

6. Посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію посадової особи.

VI. Використання інформації

1. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку із виконанням посадових обов’язків.

2. Якщо посадовим особам місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом, вони повинні негайно повідомити про це безпосередньому керівнику.

VII. Обмін інформацією

1. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Посадові особи місцевого самоврядування при спілкуванні, під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

2.1. Надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують.

2.2. Своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим посадовим особам місцевого самоврядування та державним службовцям інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків.

2.3. Викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

3. Посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

VIII. Відповідальність за порушення норм Правил

1. Посадові особи місцевого самоврядування за порушення Правил притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Заступник міського голови – секретар Київської міської ради у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил посадовою особою місцевого самоврядування в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства зобов’язаний вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Керуючий справами                                                                                    І. Хацевич

 

 

Розширений пошук

  • Про схвалення Концепції реінтеграції та підтримки учасників бойових дій у місті Києві
  • Про реорганізацію Київського міського Палацу ветеранів шляхом приєднання до комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»
  • Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30 квітня 2021 року №317 укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з об’єктами громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Джона Маккейна
  • Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВПАССЕРВІС» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі автостанції та території для надання автостанційних послуг на вул. Нижній Вал, 15А у Подільському районі міста Києва (313985025)
  • Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо уточнення визначень правового режиму воєнного стану