Нормативне забезпечення

Київська міська рада діє в межах повноважень, визначених статтями 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" 


     Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

     1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, міської ради вирішуються такі питання:
     1) затвердження регламенту ради;
     2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
     3) утворення   виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження персонального складу;  внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
     4) обрання за  пропозицією  сільського,  селищного,  міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
     5) затвердження   за   пропозицією   сільського,   селищного, міського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів,  витрат  на  їх утримання;
     6) утворення  за  поданням  сільського,  селищного,  міського голови інших виконавчих органів ради;
     7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
     8) заснування засобів масової  інформації  відповідної  ради, призначення і звільнення їх керівників;
     9) заслуховування  звіту  сільського,   селищного,   міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
     10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові;
     11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
     12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
     13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
     14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
     15) скасування  актів  виконавчих  органів   ради,   які   не відповідають   Конституції   чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її повноважень;
     16) прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення  повноважень  сільського,  селищного,  міського  голови у випадках, передбачених цим Законом;
     17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
     18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
     19) прийняття   відповідно   до   законодавства  рішень  щодо організації проведення референдумів та виборів  органів  державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського  голови;
     20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
     21) прийняття  рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;
     22) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
     23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
     24) встановлення  місцевих  податків  і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
     25) утворення  позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів,  затвердження положень про ці кошти;  затвердження  звітів про використання зазначених коштів;
     26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
     27) прийняття  рішень  щодо  отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел,  а також щодо передачі коштів  з  відповідного місцевого бюджету;
     28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
     29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;
     30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна,  про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної громади; ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 
997-14 ) від 16.07.99 )     реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та державними господарствами,    допускається   лише   за   згодою територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або на  підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини першої  статті 26 доповнено абзацом згідно із  Законом  N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 )
     31) прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення;
     32) створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб   для забезпечення  здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних   проектів   або   спільного   фінансування   (утримання)
комунальних   підприємств,   установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);
     33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами    комунальної    власності    спільних  підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;
     35) затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
     36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;
     37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;
     38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,   селища,   міста   нових   об'єктів,   сфера екологічного  впливу  діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію;

     (  Пункт  39  частини  першої статті 26 виключено на підставі
Закону  N 1577-IV ( 
1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено
на  2005  рік  згідно  із  Законом  N  2285-IV  (  
2285-15  )  від
23.12.2004 )

     40)  заслуховування  звітів  начальників  органів  внутрішніх справ  про  стан  боротьби  зі  злочинністю,  а  також  керівників місцевої   міліції   про   стан  громадської  безпеки  та  охорони
громадського  порядку  на  відповідній  території, порушення перед відповідними   органами   питання   про  звільнення  з  посад  цих керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною; ( Пункт 40 частини  першої  статті 26 в редакції Закону N 1577-IV ( 
1577-15 )
від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 
2285-15 ) від23.12.2004 )

     41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; (  Офіційне  тлумачення  пункту 41 частини першої статті 26 див. в Рішенні  Конституційного  Суду  N  11-рп/2001  ( 
v011p710-01 ) від13.07.2001 )
     42) затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
     43) затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;
     44) встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;
     45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
     45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні  заходи  в  умовах  присутності  цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;  (  Частину  першу  статті  26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 
1419-15 ) від 03.02.2004 )
     46) прийняття  рішень,  пов'язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
     47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;
     48) затвердження статуту територіальної громади;
     49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
     50) вирішення відповідно до закону питання про  мову  (мови), якою користуються у своїй роботі рада,  її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
     51) надання   згоди  на  передачу  об'єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної  власності;  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51  згідно  із  Законом  N  163-XIV  (  
163-14  ) від 06.10.98, із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
     52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби.  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом   52  згідно  із  Законом  N  2470-III  (  
2470-14  )  від
29.05.2001 )

     2. Виключно на  пленарних  засіданнях  міських  рад  (міст  з районним поділом),  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
     1) визначення   обсягу  і  меж  повноважень,  які  здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
     2) встановлення   нормативів   централізації    коштів    від земельного податку   на  спеціальних  бюджетних  рахунках  районів міста.

     3.   Виключно  на  пленарних  засіданнях  міських  (міст,  де утворені органи внутрішніх справ) рад,  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) утворення,  реорганізації або ліквідації за погодженням  з відповідними  головними  управліннями,  управліннями  Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці  Крим,  областях, містах Києві та Севастополі місцевої міліції;

     2) погодження  призначення  на  посади  і  звільнення з посад керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності. ( Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1577-IV (  
1577-15  )  від  04.03.2004  -  дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

     4.  Виключно  на  пленарних засіданнях сільських, селищних та міських  (міст,  де  відсутні  органи внутрішніх справ) рад,  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицій про введення  або  скорочення  посад  працівників  місцевої   міліції,  погодження  призначення на посади і звільнення з посад начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції;

     2) внесення в установленому порядку  до  відповідних  органів внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення з  посад  начальників  структурних   підрозділів   та   дільничних інспекторів  місцевої  міліції,  їх  заохочення або притягнення до відповідальності.
(  Статтю  26  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом N 1577-IV ( 
1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від23.12.2004 )

   Стаття 22.  Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій

У зв'язку  зі  здійсненням  містом  Києвом  функцій   столиці України   Київська   міська   рада  та  Київська  міська  державна адміністрація,  кожна  в  межах  своєї  компетенції,  встановленої законами України, мають право:

1) придбавати   у   власність   жилі   і  нежилі  приміщення, адміністративні,  виробничі та інші об'єкти,  що належать до інших форм   власності,   якщо  вони  необхідні  для  здійснення  містом столичних функцій;

2) встановлювати порядок утримання та експлуатації  об'єктів, розташованих  у  місті,  та  прилеглої  до них території,  правила благоустрою,     торговельного,     побутового,     транспортного, житлово-комунального      та      іншого     соціально-культурного обслуговування,   визначати   особливості   землекористування   та використання інших природних ресурсів;

3) встановлювати   умови   і  розміри  компенсаційних  виплат відповідних органів,  організацій і громадян,  що  не  входять  до складу   територіальної   громади   міста,   на  покриття  витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;

4) здійснювати  управління  об'єктами  державної   власності, перелік  яких  визначається  Кабінетом Міністрів України,  а також частками (акціями,  паями) акціонерних товариств,  розташованих  у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;

5) залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі    у   створенні   соціальної   та   інженерно-транспортної інфраструктури  міста  за  нормативами,  затвердженими   Київською міською   радою,   з  метою  поліпшення  фінансового  забезпечення комплексної забудови міста;

6) виступати гарантом вітчизняних та іноземних  інвестицій  і кредитів,  що  надаються  підприємствам,  майно  яких  перебуває в комунальній власності або передано до сфери  управління  Київської міської державної адміністрації;

7) здійснювати  облік і контроль за використанням нежитлового фонду   державними   органами,   підприємствами,   установами   та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним підприємствам,  установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;

8) брати  участь  в  укладанні  міжнародних   договорів,   що стосуються міста;

9) здійснювати  комплексну  державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території  міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форм  власності  інвесторів  і  замовників,   обсягів   і   джерел фінансування;

10) затверджувати  проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною  вартістю  понад  5  млн.  гривень, реалізація яких на території  міста  Києва  на  замовлення  міської  адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;

11) припиняти  право  користування  земельними  ділянками  та іншими  природними  ресурсами  у  випадках,  передбачених   чинним законодавством України;

12) приймати   рішення  про  звільнення  самовільно  зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно  збудованих  будівель  та споруд  без  відшкодування  витрат,  здійснених за час незаконного користування;

13) встановлювати,  за   поданням   відповідних   центральних органів  виконавчої  влади,  більш  високі  нормативи  екологічної безпеки  та  плати   за   забруднення   навколишнього   природного середовища   в  місті,  враховуючи  підвищені  вимоги  до  охорони довкілля столиці;

14) користуватися  у  встановленому  порядку  банками   даних центральних   органів,  використовувати  державні,  в  тому  числі урядові,  системи зв'язку і комунікації,  якщо  це  необхідно  для виконання столичних функцій;

15) визначати  порядок  організації та проведення недержавних масових    громадських    заходів    політичного,     релігійного, культурно-просвітницького,   спортивного,  видовищного  та  іншого характеру;

16) координувати діяльність підприємств усіх  форм  власності щодо  енергопостачання  споживачів  з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
  • Про внесення змін та доповнень до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 та Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837
  • Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки»
  • Про безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва окремого індивідуально визначеного майна
  • Про передачу громадянину Саржицькому Володимиру Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 2-а (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (496273709)
  • Про передачу громадянину Кирилову Павлу Валентиновичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Підбірній, 2 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (392721044)
  • Про передачу громадянину Савінову Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 3 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (506127465)
  • Про поновлення акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 18 червня 1999 року № 69-5-00024 для експлуатації та обслуговування будинку відділення № 5394 банку на вул. Вадима Гетьмана, 26-а у Солом'янському районі м. Києва (340576892)