Первинні вкладки

Положення про секретаріат Київської міської ради

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.07.2014 р. N 69

Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради

Відповідно до статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 20 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314 та рішенням Київради від 27.02.2003 N 263/423), Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.2008 N 8/8 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 29.04.2010 N 580/4018, від 27.05.2010 N 808/4246), на виконання пункту 5 рішення Київської міської ради від 19.06.2014 N 11/11 "Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради":

1. Затвердити Положення про секретаріат Київської міської ради згідно з додатком.

2. Розпорядження Київського міського голови від 26.06.2006 N 112/299 визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

 

Додаток
до розпорядження Київського міського голови
07.07.2014 N 69

 

ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат Київської міської ради

1. Секретаріат Київської міської ради (далі - секретаріат) утворюється Київською міською радою. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів відповідно до статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 20 Статуту територіальної громади міста Києва, Регламенту Київської міської ради.

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Регламентом Київської міської ради, Статутом територіальної громади міста Києва, розпорядженнями Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, а також цим Положенням.

3. До складу секретаріату входять структурні підрозділи, утворені Київським міським головою відповідно до структури секретаріату, яка затверджується відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".

4. Секретаріат Київської міської ради утворюється Київською міською радою. Структура секретаріату, його гранична чисельність та витрати на його утримання відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" встановлюються Київською міською радою за поданням Київського міського голови.

5. Штатний розпис та чисельність працівників структурних підрозділів секретаріату затверджуються в установленому порядку Київським міським головою за поданням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

6. Секретаріат має печатку із своїм найменуванням.

7. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. Забезпечує підготовку матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень, що вносяться на розгляд Київської міської ради.

7.2. Розробляє або бере участь у розробці проектів рішень, що приймаються Київською міською радою.

7.3. Здійснює експертизу проектів рішень, що вносяться до Київської міської ради, та актів, які приймаються або погоджуються Київським міським головою та заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, щодо їх відповідності Конституції України та чинному законодавству.

7.4. Надає консультативну, організаційну та правову допомогу депутатам Київської міської ради, постійним комісіям Київської міської ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

7.5. Здійснює аналіз нормотворчої діяльності Київської міської ради з метою її вдосконалення.

7.6. Взаємодіє з органами прокуратури, судами та іншими правоохоронними органами з питань відповідності рішень Київської міської ради Конституції України та законам України, питань запобігання та виявлення корупції.

7.7. Забезпечує представництво інтересів Київської міської ради в судових органах, інших державних органах, установах, організаціях, перед іншими юридичними та фізичними особами.

7.8. Готує за дорученням Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, керуючого справами висновки з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних та матеріально-технічних питань.

7.9. Забезпечує підготовку та проведення сесій Київської міської ради, засідань Президії Київської міської ради, засідань постійних комісій Київської міської ради та тимчасових контрольних комісій Київської міської ради, робочих груп та інших органів Київської міської ради для реалізації Київською міською радою своїх повноважень.

7.10. Реєструє проекти рішень, що подаються на розгляд Київської міської ради.

7.11. Здійснює реєстрацію, облік депутатських звернень, депутатських запитів, депутатських запитань та контроль за їх розглядом.

7.12. Здійснює контроль за організацією виконання доручень виборців.

7.13. Здійснює друкування і тиражування матеріалів та документів, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради.

7.14 Забезпечує депутатів Київської міської ради проектами рішень та інформаційними матеріалами з питань, що вносяться на розгляд Київської міської ради.

7.15. Здійснює ведення протоколів і стенограм засідань Київської міської ради, протоколів засідань постійних комісій Київської міської ради, нарад, забезпечує їх зберігання.

7.16. Здійснює редагування протоколів, проектів рішень Київської міської ради та інших документів, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради, забезпечує правильність їх оформлення.

7.17. Забезпечує оформлення та редагування стенограм засідань Київської міської ради, кожний аркуш якої візується особою, яка відповідає за її оформлення, літературним редактором, начальником управління організаційної роботи, головою профільної постійної комісії Київської міської ради, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

7.18. Здійснює облік прийнятих Київською міською радою рішень в електронному та паперовому вигляді.

7.19. Здійснює формування та підтримання в належному стані бази даних рішень Київської міської ради.

7.20. Забезпечує оформлення, розсилку в установленому порядку копій рішень Київської міської ради та їх публікацію.

7.21. Здійснює видачу копій рішень Київської міської ради юридичним і фізичним особам та засвідчення їх печаткою секретаріату.

7.22. Здійснює документальне обслуговування Київської міської ради: організацію проходження, обліку та зберігання службової кореспонденції, що надійшла на ім'я Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, голів постійних комісій Київської міської ради, керуючого справами, керівників структурних підрозділів секретаріату, комплектування архіву.

7.23. Здійснює опрацювання службових документів, підготовку до них довідкових, аналітичних та інших матеріалів.

7.24. Організовує виконання доручень Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, керуючого справами.

7.25. Забезпечує ведення бази даних службової кореспонденції в єдиній електронній мережі Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.26. Забезпечує ведення діловодства, облік, проходження і контроль за виконанням рішень Київської міської ради та інших документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архіву.

7.27. Забезпечує організацію виконання перспективного плану роботи Київської міської ради та здійснює контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій Київської міської ради.

7.28. Здійснює взаємодію з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у підготовці питань, що вносяться на розгляд Київської міської ради.

7.29. Надає в установленому порядку організаційну та методичну допомогу у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань на території міста Києва.

7.30. Забезпечує організацію особистого прийому громадян заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

7.31. Здійснює організаційне забезпечення проведення нарад, зустрічей та інших заходів, що проводяться Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, керуючим справами.

7.32. Здійснює інформаційно-технічне забезпечення ведення засідань Київської міської ради.

7.33. Забезпечує функціонування локальної інформаційної мережі Київської міської ради.

7.34. Забезпечує підтримку та супровід веб-сайту Київської міської ради.

7.35. Забезпечує здійснення взаємозв'язків із засобами масової інформації, організацію висвітлення діяльності Київської міської ради в засобах масової інформації.

7.36. Аналізує суспільно-політичну і соціально-економічну ситуації та стан розвитку місцевого самоврядування у місті Києві. Надає методичну допомогу районним у м. Києві радам, іншим органам місцевого самоврядування та органам самоорганізації населення.

7.37. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції секретаріату.

7.38. Здійснює видатки на утримання працівників секретаріату, депутатів Київської міської ради та на їх матеріально-технічне забезпечення в межах кошторису.

7.39. Разом з відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності депутатів Київської міської ради, постійних комісій Київської міської ради, працівників секретаріату.

7.40. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності господарсько-фінансової діяльності секретаріату відповідно до чинного законодавства.

7.41. Здійснює, як головний розпорядник коштів, фінансування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

7.42. Надає пропозиції по удосконаленню розвитку місцевого самоврядування в місті Києві, вивчає та використовує досвід роботи органів місцевого самоврядування України та зарубіжних країн.

7.43. Забезпечує членів делегацій Київської міської ради, які відряджаються або направляються за кордон, відповідними матеріалами і документами.

7.44. Забезпечує організацію та здійснення роботи по кадровому обслуговуванню працівників секретаріату відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", помічників-консультантів депутатів Київської міської ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та помічників-консультантів народних депутатів України відповідно до Закону України "Про статус народних депутатів України".

7.45. Забезпечує підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, організовує роботу з кадровим резервом, вживає заходи щодо заохочення працівників секретаріату.

7.46. Здійснює облік військовозобов'язаних та призовників, бронювання військовозобов'язаних.

7.47. Забезпечує дотримання конфіденційності інформації з окремих питань діяльності Київської міської ради згідно з чинним законодавством.

7.48. Здійснює оперативне управління нежилими будинками адміністративного та господарського призначення, розташованими на вул. Хрещатик, 36 та будинком 6-а на вул. Богдана Хмельницького.

7.49. Здійснює виконання інших функцій відповідно до чинного законодавства за дорученням Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, керуючого справами.

8. Секретаріат має право:

8.1. Залучати спеціалістів державних органів, підприємств, установ та організацій, представників громадськості, вчених та спеціалістів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

8.2. Отримувати від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8.4. Вносити на розгляд Київського міського голови проекти розпоряджень, планів, заходів та інших документів з питань, що належать до компетенції секретаріату.

9. Порядок здійснення секретаріатом своїх повноважень визначається внутрішнім регламентом секретаріату, який затверджується заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

Робота секретаріату та його структурних підрозділів планується у порядку, встановленому заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

10. Секретаріат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з територіальною громадою м. Києва, Київським міським головою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), органами державної влади, районними у м. Києві радами та їх виконавчими органами, органами самоорганізації населення, партіями, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

11. Секретаріат очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради, який здійснює функції і повноваження, передбачені чинним законодавством.

12. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради:

12.1. Організує підготовку сесій Київської міської ради, питань, що вносяться на розгляд Київської міської ради.

12.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Київської міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

12.3. За дорученням Київського міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій Київської міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

12.4. Сприяє депутатам Київської міської ради у здійсненні їх повноважень.

12.5. Організує за дорученням Київської міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

12.6. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Києва, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

12.7. Вирішує за дорученням Київського міського голови або Київської міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю Київської міської ради та її органів.

12.8. Скликає сесії Київської міської ради у разі немотивованої відмови Київського міського голови або неможливості йому скликати сесію Київської міської ради; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Київської міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд Київської міської ради.

12.9. Веде засідання Київської міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених пунктом 12.8 цього Положення.

12.10. Здійснює повноваження Київського міського голови в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

12.11. Здійснює керівництво діяльністю секретаріату, видає в межах своєї компетенції розпорядження і організує контроль за їх виконанням.

12.12. Затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції працівників секретаріату.

12.13. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання секретаріату.

13. Керуючий справами, помічник(и) заступника міського голови - секретаря Київської міської ради здійснюють свої повноваження відповідно до посадових обов'язків, затверджених заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

Керуючий справами у випадку відсутності заступника міського голови - секретаря Київської міської ради виконує його функції, крім встановлених пунктами 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 (в частині видачі розпоряджень), 15 цього Положення.

14. Структурні підрозділи секретаріату здійснюють свої повноваження відповідно до положень, затверджених заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

15. Керуючий справами, помічник(и) заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, керівники структурних підрозділів, їх заступники та працівники секретаріату призначаються на посади та звільняються з посад заступником міського голови - секретарем Київської міської ради в установленому законом порядку.

16. Працівники секретаріату несуть персональну відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків.

17. На працівників секретаріату поширюється законодавство про службу в органах місцевого самоврядування, про державну службу та законодавство про працю. Вони зобов'язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з діловодства, підвищувати професійний рівень.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Резніков

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

 

Розширений пошук

  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 233/8403 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 23/9102 «Про затвердження списку присяжних Святошинського районного суду міста Києва»
  • Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного суду міста Києва
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку присяжних Оболонського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 232/8402 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 12.03.2020 № 233/8403 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 23/9102 «Про затвердження списку присяжних Святошинського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 505/8078 «Про затвердження списку присяжних Подільського районного суду міста Києва»
  • Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку присяжних Оболонського районного суду міста Києва»