Рішення Київської міської ради

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2021 року N 4010/4051

Про Київську міську молодіжну раду при Київській міській раді

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини першої та частини другої статті 6, пункту 7 частини першої статті 9 Закону України "Про основні засади молодіжної політики", з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Утворити Київську міську молодіжну раду при Київській міській раді та затвердити Положення про неї, що додається.

2. Секретаріату Київської міської ради:

2.1. Здійснювати необхідні організаційно-правові заходи для забезпечення формування першого та наступного складів Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді.

2.2. Здійснювати організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, створювати належні умови для її роботи.

3. З метою формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді:

3.1. Формування нового складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді відбувається без рейтингового інтернет-голосування в порядку, визначеному розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, з урахуванням рейтингового голосування на етапі відбору кандидатів від зацікавлених суб'єктів, передбачених підпунктами 18.1, 18.2 пункту 18 Положення.

3.2. До складу конкурсної комісії для формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді входять заступник міського голови - секретар Київської міської ради, представник постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, представник постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, по 1 представнику від кожної депутатської фракції Київської міської ради.

4. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачити видатки, пов'язані з виконанням цього рішення, у бюджеті міста Києва на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів "0110180 Київська міська рада (Секретаріат)" ТПКВК МБ 0180, КФКВК 0133, "Інша діяльність у сфері державного управління".

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року N 1911/5975 "Про створення Дитячої дорадчої ради при Київській міській раді та затвердження Положення про Дитячу дорадчу раду при Київській міській раді".

6. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

Київський міський голова                                                                               Віталій КЛИЧКО

                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Київської міської ради
16 грудня 2021 року N 4010/4051

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Київську міську молодіжну раду при Київській міській раді

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Київська міська молодіжна рада при Київській міській раді (далі - Київська міська молодіжна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань формування та реалізації молодіжної політики та залучення молоді до суспільного життя в місті Києві (далі - сфера молодіжної політики).

2. У своїй діяльності Київська міська молодіжна рада керується Конституцією і законами України, переглянутою Європейською хартією участі молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівнях, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради, (Київської міської державної адміністрації), заступника міського голови - секретаря Київської міської ради іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

3. Діяльність Київської міської молодіжної ради ґрунтується на основі Глобальних цілей сталого розвитку, на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, добровільності, колегіальності, інклюзивності та громадянськості.

4. Київська міська молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

5. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської молодіжної ради, створення належних умов для її роботи здійснює секретаріат Київської міської ради.

Секретаріат Київської міської ради забезпечує організацію та проведення навчання членів Київської міської молодіжної ради.

6. Інформація про персональний склад, рішення та діяльність Київської міської молодіжної ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному вебсайті Київської міської ради в окремому розділі "Київська міська молодіжна рада".

7. Київська міська молодіжна рада систематично інформує про свою діяльність, розглянуті питання та прийняті рішення громадськість і Київську міську раду шляхом:

7.1. Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Київської міської ради.

7.2. Окремих доповідей зі сфери молодіжної політики на засіданнях постійної комісії Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання у сфері молодіжної політики (далі - профільна постійна комісія Київської міської ради) або на засіданнях Київської міської ради.

7.3. Річного публічного звітування на спільному з профільною постійною комісією Київської міської ради засіданні та/або, за потреби, що визначаються профільною постійною комісією, на засіданні Київської міської ради.

8. Київська міська молодіжна рада розглядає проєкти нормативних актів, що стосуються сфери молодіжної політики, та має право вносити до них спеціальні пропозиції.

Нормативні акти, що стосуються сфери молодіжної політики, надсилаються Київській міській молодіжній раді через систему електронного документообігу:

1) у разі реєстрації проєкту рішення Київської міської ради - секретаріатом Київської міської ради одночасно із наданням доручення, передбаченого частиною п'ятою статті 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 N 3135/3176;

2) у разі підготовки проєкту розпорядження Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації - розробником до погодження юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або управлінням правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.

Строк внесення Київською міською молодіжною радою спеціальних пропозицій не може перевищувати 15 календарних днів із дня надходження проєкту нормативного акта, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

9. Київська міська молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням.

РОЗДІЛ II. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

10. Основними завданнями Київської міської молодіжної ради є:

10.1. Сприяння:

10.1.1. Реалізації права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики в місті Києві.

10.1.2. Консолідації молодіжного руху в місті Києві.

10.1.3. Залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади міста Києва, у т. ч. шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у сфері молодіжної політики.

10.1.4. Співпраці Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій із громадськими об'єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об'єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики.

10.1.5. Узгодженості дій Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади міста Києва.

10.2. Вивчення, проведення систематичного аналізу та прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі.

10.3. Здійснення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в місті Києві.

10.4. Залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

10.5. Подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації у сфері молодіжної політики на території міста Києва, проведення відповідної роботи у сфері молодіжної політики на місцевому рівні.

10.6. Підтримка дружніх взаємовідносин із молодіжними організаціями (органами) міст-побратимів міста Києва, організація взаємних візитів і зустрічей, проведення спільних навчань із молодіжними асамблеями й іншими молодіжними організаціями (органами) (у т. ч. за кордоном).

10.7. Підвищення екологічної обізнаності серед молоді.

10.8. Здійснення заходів у рамках Стратегії розвитку міста Києва.

10.9. Інші завдання, визначені нормативно-правовими актами, якими у своїй діяльності керується Київська міська молодіжна рада.

11. Київська міська молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

11.1. Проводить аналіз ефективності здійснення повноважень Київської міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями щодо вирішення питань у сфері молодіжної політики, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на них завдань.

11.2. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства та органами учнівського і студентського самоврядування пропозиції щодо пріоритетних напрямів у сфері молодіжної політики на території міста Києва та подає їх на розгляд профільної постійної комісії Київської міської ради.

11.3. Сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території міста Києва, та органів учнівського і студентського самоврядування міста Києва з метою вирішення актуальних питань молоді та узагальнює пропозиції, які надходять від них.

11.4. Здійснює громадську експертизу фінансування заходів молодіжної політики в місті Києві.

11.5. Сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм.

11.6. Розробляє та впроваджує механізми взаємодії Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та молодіжних громадських об'єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

11.7. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання її завдань.

11.8. Проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді спеціальних пропозицій стосовно проєктів актів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики, які подає на розгляд профільній постійній комісії Київської міської ради.

11.9. За сприяння профільної постійної комісії Київської міської ради бере участь у розробленні проєктів актів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики.

11.10. Розробляє для Київської міської ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики, залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади міста Києва та подає їх на розгляд профільної постійної комісії Київської міської ради не рідше ніж двічі на рік.

11.11. Готує спеціальні пропозиції у встановленому цим Положенням порядку.

11.12. Здійснює громадський контроль за врахуванням Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями пропозицій, рекомендацій, зауважень Київської міської молодіжної ради, підтриманих профільною постійною комісією Київської міської ради, забезпеченням ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває у їх володінні, а також виконанням ними нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики.

11.13. Здійснює моніторинг реалізації молодіжної політики в місті Києві, у тому числі виконання актів Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій у сфері молодіжної політики в місті Києві.

12. Київська міська молодіжна рада має право:

12.1. Одержувати в установленому порядку необхідне для діяльності організаційно-методичне та інші види забезпечення.

12.2. Отримувати в установленому порядку від Київської міської ради, її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

12.3. Залучати до участі у своїй роботі представників Київської міської ради, її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадських об'єднань, незалежних експертів (за згодою).

12.4. Утворювати у разі потреби з числа членів Київської міської молодіжної ради для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, ініціативні, експертні, робочі групи тощо), затверджувати положення про них та/або визначати порядок їх роботи.

12.5. Делегувати своїх представників для участі в нарадах, засіданнях, інших заходах у сфері молодіжної політики в місті Києві, що проводяться Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадськими об'єднаннями.

12.6. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до її компетенції.

12.7. Вносити пропозиції Київській міській раді через профільну постійну комісію Київської міської ради щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

12.8. Інформувати громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, у тому числі через ті, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

12.9. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Київської міської молодіжної ради.

12.10. Здійснювати інші права, передбачені нормативно-правовими актами, якими у своїй діяльності керується Київська міська молодіжна рада.

13. Спеціальні пропозиції Київської міської молодіжної ради (далі - спеціальні пропозиції) - пропозиції у сфері молодіжної політики щодо необхідності розроблення, корегування проєктів нормативних актів та/або прийняття нормативних актів Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями відповідно до компетенції, які можуть містити попередній текст відповідного проєкту нормативного акта або його частини.

Спеціальні пропозиції за окремим рішенням Київської міської молодіжної ради подаються до профільної постійної комісії Київської міської ради.

Строк розгляду профільною постійною комісією Київської міської ради спеціальних пропозицій не має перевищувати 30 робочих днів з дня їх отримання.

14. Профільна постійна комісія Київської міської ради на найближчому своєму засіданні розглядає спеціальні пропозиції за обов'язковою участю представників Київської міської молодіжної ради та створює у визначеному Регламентом Київської міської ради робочу групу для опрацювання спеціальних пропозицій із залученням делегованих членів Київської міської молодіжної ради, представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, громадськості, вчених, експертів, спеціалістів тощо (далі - робоча група).

15. За результатами опрацювання спеціальних пропозицій робоча група повинна в межах строків, передбачених пунктом 13 цього Положення, подати на розгляд профільної постійної комісії Київської міської ради свої пропозиції щодо:

15.1. Подання профільною постійною комісією Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради, текст якого підготовлений робочою групою, в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

15.2. Надання рекомендацій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та/або районним в місті Києві державним адміністраціям про необхідність прийняття ними відповідного акта, текст якого підготовлений робочою групою.

15.3. Визнання відсутності потреби в розробленні проєктів та прийнятті актів Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями.

16. Профільна постійна комісія Київської міської ради розглядає пропозиції робочої групи та приймає остаточне рішення на своєму найближчому засіданні за обов'язкової участі представника Київської міської молодіжної ради.

17. Якщо за результатами розгляду спеціальних пропозицій профільною постійною комісією Київської міської ради подано проєкт рішення Київської міської ради, секретаріат Київської міської ради забезпечує належне інформування голови Київської міської молодіжної ради про запланований розгляд вказаного проєкту рішення Київської міської ради на засіданні постійних комісій Київської міської ради та/або пленарному засіданні Київської міської ради не пізніше ніж за 2 робочі дні до проведення відповідного засідання.

Делегований представник Київської міської молодіжної ради має гарантоване право бути присутнім як співдоповідач на засіданні постійних комісій Київської міської ради та на пленарному засіданні Київської міської ради, на яких розглядається проєкт рішення Київської міської ради, поданий за результатами розгляду спеціальних пропозицій.

РОЗДІЛ III. СКЛАД КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

18. Загальний склад Київської міської молодіжної ради становить не більше ніж 56 осіб віком від 14 до 35 років з фіксованою квотою від різних груп молоді міста Києва (далі - заінтересовані суб'єкти), а саме:

18.1. 23 особи - від органів студентського самоврядування закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти, розташованих на території міста Києва (далі - органи студентського самоврядування);

18.2. 11 осіб - від дитячих та/або молодіжних громадських об'єднань, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж за рік до дня подання документів для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради та провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території міста Києва, мають підтвердження реалізованих ними проєктів за рахунок бюджетних та/або залучених коштів, що свідчить про систематичність провадження діяльності у сфері молодіжної політики на території міста Києва.

Відповідний досвід діяльності громадського об'єднання та реалізованих ним проєктів може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об'єднання, повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про реалізовані громадським об'єднанням проєкти у сфері молодіжної політики, що визначено її завданнями згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про основні засади молодіжної політики".

18.3. 3 особи - від громадських об'єднань учасників бойових дій, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж за рік до дня подання документів для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради та провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території міста Києва, мають підтвердження реалізованих ними проєктів за рахунок бюджетних та/або залучених коштів, що свідчить про систематичність провадження діяльності у сфері молодіжної політики на території міста Києва.

Відповідний досвід діяльності громадського об'єднання та реалізованих ним проєктів може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об'єднання, повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про реалізовані громадським об'єднанням проєкти у сфері молодіжної політики, що визначено її завданнями згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про основні засади молодіжної політики".

18.4. 11 осіб - від органів учнівського самоврядування міського та адміністративних районів міста Києва за поданням відповідних органів учнівського самоврядування (по 1 представнику від міського та кожного із районних органів учнівського самоврядування).

18.5. По 1 представнику - від молодіжних організацій, політичних партій, представлених у депутатських фракціях, утворених на I сесії Київської міської ради відповідного скликання.

18.6. 1 особа - від Київської Малої академії наук (за поданням Київської Малої академії наук).

19. Профільна постійна комісія Київської міської ради не пізніше як за 60 календарних днів до дня закінчення строку повноважень складу Київської міської молодіжної ради приймає рішення про початок формування нового складу Київської міської молодіжної ради та звертається до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради для здійснення усіх необхідних організаційно-правових заходів щодо формування нового складу Київської міської молодіжної ради.

Секретаріат Київської міської ради забезпечує оприлюднення на офіційному вебсайті Київської міської ради оголошення про початок формування нового складу Київської міської молодіжної ради протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.

20. Персональний склад Київської міської молодіжної ради формується:

1) з числа представників, передбачених підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення, - за результатами рейтингового інтернет-голосування;

2) з числа представників, передбачених підпунктами 18.4 - 18.6 пункту 18 цього Положення, - за результатами подань відповідних заінтересованих суб'єктів.

21. Порядок проведення рейтингового інтернет-голосування для відбору членів Київської міської молодіжної ради розробляється Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджується розпорядженням Київського міського голови за попереднім погодженням з профільною постійною комісією Київської міської ради та постійною комісією Київської міської ради, до сфери компетенції якої віднесено питання інформаційно-комунікаційних технологій.

22. Списки кандидатів до складу Київської міської молодіжної ради для рейтингового інтернет-голосування, передбаченого пунктом 21 цього Положення, формується із числа здобувачів денної форми навчання закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти міста Києва, що є членами органів студентського самоврядування, створених на рівні таких закладів освіти та визначених їх представниками, а також представників громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання".

Орган студентського самоврядування закладу передвищої або вищої освіти, громадське об'єднання можуть подати пропозиції не більше одного кандидата до складу Київської міської молодіжної ради, враховуючи кандидатури, подані афілійованими громадськими об'єднаннями.

Афілійованими у розумінні цього Положення є громадські об'єднання, які мають спільних засновників.

23. До участі в рейтинговому інтернет-голосуванні допускається кандидат від громадського об'єднання, яке надіслало необхідні для участі в рейтинговому інтернет-голосуванні документи у порядку черговості, враховуючи документи іншого афілійованого громадського об'єднання.

У разі подання однієї особи від органів студентського самоврядування та громадських об'єднань до участі в рейтинговому інтернет-голосуванні такий кандидат допускається від органу студентського самоврядування або громадського об'єднання, яке надіслало необхідні для участі в рейтинговому інтернет-голосуванні документи, першим за черговістю.

Не допускається до рейтингового інтернет-голосування кандидат до складу Київської міської молодіжної ради, якщо він є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради.

24. Для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради заінтересовані особи подають такі документи:

24.1. Органи студентського самоврядування:

1) копію Положення про орган студентського самоврядування закладу передвищої та/або вищої освіти, затвердженого в установленому законом порядку;

2) копію протоколу органу студентського самоврядування з рішенням про делегування представника відповідного органу студентського самоврядування для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради;

3) заяву кандидата про участь у рейтинговому інтернет-голосуванні, яка також має містити відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

4) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях;

6) мотиваційний лист кандидата обсягом до 3000 друкованих знаків з пробілами, у якому викладаються мотиви бути обраним до складу Київської міської молодіжної ради;

7) письмову згоду на обробку персональних даних;

8) кольорове фото кандидата в електронній формі;

9) презентацію органу студентського самоврядування щодо планів розвитку молодіжної політики у місті Києві обсягом до 10 слайдів.

24.2. Громадські об'єднання та громадські об'єднання учасників бойових дій:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидата для участі в рейтинговому інтернет-голосуванні;

2) копію Статуту громадського об'єднання;

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про досвід діяльності громадського об'єднання відповідно до підпунктів 18.2, 18.3 пункту 18 цього Положення;

5) заяву кандидата про участь у рейтинговому інтернет-голосуванні, яка також має містити відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях, інформація про досвід і досягнення в роботі у сфері молодіжної політики;

8) мотиваційний лист кандидата, у якому викладаються мотиви бути обраним до складу Київської міської молодіжної ради;

9) письмову згоду на обробку персональних даних;

10) кольорове фото кандидата в електронній формі;

11) інформацію про громадське об'єднання в мережі Інтернет, що може включати посилання на вебсайт громадського об'єднання, посилання на сторінку громадського об'єднання у соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на вебсайті громадського об'єднання, посилання на сторінку кандидата у соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об'єднання.

24.3. Молодіжні організації політичних партій, представлених у депутатських фракціях, утворених на I сесії Київської міської ради відповідного скликання, органи учнівського самоврядування районів міста Києва та Київська Мала академія наук:

1) подання у довільній формі;

2) письмову згоду особи бути делегованим до складу Київської міської молодіжної ради зі згодою на обробку персональних даних;

3) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях;

4) мотиваційний лист кандидата, у якому викладаються мотиви бути делегованим до складу Київської міської молодіжної ради;

5) кольорове фото кандидата в електронній формі;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата.

25. Відповідальність за достовірність поданих відомостей у документах, передбачених пунктом 24 цього Положення, несуть суб'єкти їх подання.

26. Структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, уповноважений на прийняття та попередній розгляд поданих документів, визначається розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

Структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, уповноважений на прийняття та попередній розгляд поданих документів, забезпечує:

1) оприлюднення на офіційному вебсайті Київської міської ради отриманих від заінтересованих осіб документів і відомостей протягом 5 робочих днів після спливу строку на їх подання;

2) проведення попереднього розгляду поданих заінтересованими особами документів і відомостей щодо їх відповідності передбаченими цим Положенням вимогам протягом 5 робочих днів після спливу строку на їх подання;

3) інформування заінтересованих осіб про виявлені невідповідності передбаченими цим Положенням вимогам у поданих документах або відомостях протягом 5 робочих днів після спливу строку на їх подання із встановленням строку для усунення таких невідповідностей протягом 3 робочих днів з моменту отримання вказаної інформації;

4) формування списку кандидатів до складу Київської міської молодіжної ради, допущених до рейтингового інтернет-голосування за результатами попереднього розгляду на відповідність передбаченими цим Положенням вимогам документів і відомостей, поданих заінтересованими особами протягом 10 робочих днів після спливу строку на їх подання;

5) формування списку кандидатів до складу Київської міської молодіжної ради, недопущених до рейтингового інтернет-голосування за результатами попереднього розгляду на відповідність передбаченими цим Положенням вимогам документів та відомостей, поданих заінтересованими особами із відповідним обґрунтуванням причин недопущення та зазначенням відомостей та/або додаванням документів, що підтверджують обставини, наведені в обґрунтуванні, протягом 10 робочих днів після спливу строку на їх подання.

27. Рейтингове інтернет-голосування для формування складу Київської міської молодіжної ради з числа представників, передбачених підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення, відбувається не пізніше ніж на 5 робочий день від дня формування списку кандидатів до складу Київської міської молодіжної ради, допущених до рейтингового інтернет-голосування.

Рейтингове інтернет-голосування відбувається за категоріями, передбаченими підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення.

28. Відбір кандидатів у члени Київської міської молодіжної ради з числа представників, передбачених підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення, проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян України, які досягли 14-річного віку, зареєстровані на території міста Києва та/або є платниками податків до бюджету Києва (як самозайнята особа, фізична особа - підприємець або фізична особа - найманий суб'єктом господарювання працівник).

29. Рейтингове інтернет-голосування проводиться на офіційному вебсайті Київської міської ради протягом 12 годин з 8 год 00 хв до 20 год 00 хв.

За відсутності технічної можливості проведення рейтингового інтернет-голосування на офіційному вебсайті Київської міської ради, рейтингове інтернет-голосування проводиться через вебсайт Громадського бюджету міста Києва.

30. Під час проведення рейтингового інтернет-голосування забезпечується:

1) безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої проводиться голосування;

2) можливість перевірки програмного коду інформаційно-телекомунікаційної системи, що відповідає за реєстрацію осіб та обраних ними кандидатів;

3) недопущення автоматичного введення інформації, зокрема автоматичного обрання кандидатів, без участі громадянина;

4) фіксація дати і часу кожного голосування;

5) оприлюднення протоколу голосування із зазначенням дати і часу кожного голосування, обраних кандидатів (номерів кандидатів) та ідентифікатора особи, що взяла участь у голосуванні, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати один раз за одного з кандидатів у відповідній категорії, передбаченій підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення.

31. Обраними до складу Київської міської молодіжної ради за результатами рейтингового інтернет-голосування з числа представників, передбачених підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення, вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів у відповідній категорії із врахуванням граничної чисельності, визначеної для відповідної категорії.

32. Після завершення рейтингового інтернет-голосування секретаріат Київської міської ради проводить протягом 5 робочих днів аналіз його результатів щодо наявності ознак несанкціонованих втручань у хід рейтингового інтернет-голосування, внаслідок яких неможливо достовірно встановити його результати.

У разі наявності ознак несанкціонованих втручань у хід рейтингового інтернет-голосування, внаслідок яких неможливо достовірно встановити його результати, здійснюється повторне рейтингове інтернет-голосування у порядку, передбаченому пунктами 27 - 30 цього Положенням.

33. Секретаріат Київської міської ради протягом 5 робочих днів з моменту завершення аналізу результатів рейтингового інтернет-голосування, передбаченого пунктом 32 цього Положення, надсилає до профільної постійної комісії Київської міської ради результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а також подання, отримані від заінтересованих осіб, передбачених підпунктами 18.4 - 18.6 пункту 18 цього Положення.

34. Персональний склад Київської міської молодіжної ради затверджується розпорядженням Київського міського голови за поданням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та погодженням профільною постійною комісією Київської міської ради та постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої віднесені питання місцевого самоврядування.

Київська міська молодіжна рада вважається повноважною за умови обрання не менше половини її персонального складу.

Персональний склад Київської міської молодіжної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Київської міської ради протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.

35. Строк повноважень складу Київської міської молодіжної ради становить 2 роки.

Після спливу першого року повноважень складу Київської міської молодіжної ради представники заінтересованих суб'єктів, передбачених підпунктами 18.1, 18.4 пункту 18 цього Положення, переобираються у порядку, визначеному цим Положенням.

36. Одна й та сама особа може входити до складу Київської міської молодіжної ради не більше ніж два строки поспіль.

РОЗДІЛ IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ, ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТА РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

37. Київську міську молодіжну раду очолює голова Київської міської молодіжної ради.

Голова, заступник голови і секретар Київської міської молодіжної ради обираються з числа членів Київської міської молодіжної ради таємним голосуванням на першому засіданні Київської міської молодіжної ради простою більшістю голосів від загального складу Київської міської молодіжної ради строком на 1 рік.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени Київської міської молодіжної ради працюють на громадських засадах.

38. Повноваження голови, заступника голови та секретаря Київської міської молодіжної ради припиняються в день закінчення строку повноважень Київської міської молодіжної ради, а також в інших випадках, передбачених цим Положенням.

У разі дострокового припинення повноважень голови Київської міської молодіжної ради, до обрання голови Київської міської молодіжної ради, його обов'язки виконує заступник голови, а за його відсутності - інший член Київської міської молодіжної ради, визначений рішенням Київської міської молодіжної ради.

39. Голова Київської міської молодіжної ради:

39.1. Організовує діяльність Київської міської молодіжної ради.

39.2. Скликає засідання Київської міської молодіжної ради, формує проєкт порядку денного засідання Київської міської молодіжної ради із врахуванням пропозицій, які надійшли від членів Київської міської молодіжної ради, веде засідання Київської міської молодіжної ради.

39.3. Організовує підготовку і проведення засідань Київської міської молодіжної ради, головує під час їх проведення.

39.4. Представляє Київську міську молодіжну раду у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, молоддю, органами студентського самоврядування, молодіжними громадськими об'єднаннями, іншими суб'єктами молодіжної роботи, засобами масової інформації.

39.5. Від імені Київської міської молодіжної ради інформує громаду міста про діяльність Київської міської молодіжної ради.

39.6. Від імені Київської міської молодіжної ради інформує профільну постійну комісію Київської міської ради про діяльність Київської міської молодіжної ради не рідше ніж один раз на півроку.

39.7. Запрошує для участі в роботі Київської міської молодіжної ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

39.8. Підписує документи від імені Київської міської молодіжної ради.

40. Голова Київської міської молодіжної ради має право брати участь у засіданнях постійних комісій Київської міської ради, інших засіданнях, нарадах та робочих заходах, що проводяться Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями територіальної громади у сфері молодіжної політики.

Голова Київської міської молодіжної ради може бути присутнім та виступати на пленарному засіданні Київської міської ради з питань порядку денного, які стосуються питань молодіжної політики, за попереднім зверненням до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

41. Заступник голови Київської міської молодіжної ради:

41.1. Виконує за дорученням голови Київської міської молодіжної ради окремі його обов'язки і виконує обов'язки голови Київської міської молодіжної ради у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.

41.2. Бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання Київської міської молодіжної ради.

42. Секретар Київської міської молодіжної ради:

42.1. Забезпечує підготовку порядку денного засідання Київської міської молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів і матеріалів для розгляду на засіданні.

42.2. Бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії.

42.3. Підписує за дорученням голови від імені Київської міської молодіжної ради документи.

У разі відсутності секретаря Київської міської молодіжної ради на її засіданні його обов'язки виконує інший член Київської міської молодіжної ради, визначений рішенням Київської міської молодіжної ради за пропозицією головуючого на її засіданні.

43. Права членів Київської міської молодіжної ради:

43.1. Входити до складу постійного та/або тимчасового робочого органу Київської міської молодіжної ради.

43.2. Пропонувати питання для розгляду Київської міської молодіжної ради, її постійних та/або тимчасових робочих органів.

43.3. Вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідань Київської міської молодіжної ради, її постійних та/або тимчасових робочих органів.

43.4. Брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні Київської міської молодіжної ради, її постійних та/або тимчасових робочих органів.

43.5. Мати доступ в установленому порядку до приміщень Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

43.6. Брати участь у засіданнях Київської міської ради, постійних комісій Київської міської ради, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції Київської міської молодіжної ради.

43.7. Реалізовувати інші права, передбачені актами, якими у своїй діяльності керується Київська міська молодіжна рада.

44. Обов'язки члена Київської міської молодіжної ради:

44.1. Дотримуватися Конституції та законів України, цього Положення.

44.2. Брати участь у роботі Київської міської молодіжної ради, постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить.

44.3. За дорученням Київської міської молодіжної ради, постійних та/або тимчасових робочих органів, до складу яких він входить, брати безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на засіданнях Київської міської молодіжної ради та засіданнях відповідних робочих органів.

44.4. Виконувати рішення та/або доручення Київської міської молодіжної ради, постійних та/або тимчасових робочих органів, до складу яких він входить, інформувати їх про виконання відповідних рішень і доручень.

44.5. Підтримувати зв'язок з молодіжним середовищем, громадськими об'єднаннями, закладами середньої, вищої освіти, їх органами самоврядування.

44.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені актами, якими у своїй діяльності керується Київська міська молодіжна рада.

45. Основною формою роботи Київської міської молодіжної ради є її засідання, які проводяться в разі потреби, але не менше ніж один раз на квартал. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів Київської міської молодіжної ради.

Позачергові засідання Київської міської молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Київської міської молодіжної ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, профільної постійної комісії Київської міської ради або однієї третини загального складу членів Київської міської молодіжної ради.

46. Голова Київської міської молодіжної ради повідомляє про заплановане засідання Київської міської молодіжної ради профільну постійну комісію Київської міської ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня його проведення.

Повідомлення про скликання засідань Київської міської молодіжної ради та їх порядки денні доводяться до відома кожного її члена, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Київської міської ради не більше ніж за 5 робочих днів до їх проведення.

Засідання Київської міської молодіжної ради проводяться відкрито з прямою трансляцією на офіційному вебсайті Київської міської ради.

47. За результатами розгляду питань порядку денного Київська міська молодіжна рада приймає рішення.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загального складу Київської міської молодіжної ради.

Рішення Київської міської молодіжної ради оформлюються у формі протоколів і можуть містити спеціальні пропозиції.

Рішення, ухвалене на засіданні Київської міської молодіжної ради, протягом 5 робочих днів оформлюється протоколом, який підписується головуючим і секретарем Київської міської молодіжної ради, а у випадку їх відсутності - визначеними відповідно до вимог цього Положення особами.

Член Київської міської молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Київської міської молодіжної ради носять рекомендаційний характер та є обов'язковими для розгляду профільною постійною комісією Київської міської ради.

Профільна постійна комісія Київської міської ради протягом 30 робочих днів зобов'язана розглянути спеціальні рекомендації Київської міської молодіжної ради у порядку, передбаченому цим Положенням.

РОЗДІЛ V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

48. Київська міська молодіжна рада є повноважною за умов обрання більше половини від її загального складу, визначеного цим Положенням.

Повноваження члена Київської міської молодіжної ради починаються з моменту офіційного оприлюднення розпорядження Київського міського голови, передбаченого пунктом 34 цього Положення, і закінчуються в день офіційного оприлюднення розпорядження Київського міського голови про затвердження нового персонального складу Київської міської молодіжної ради, крім передбачених цим Положенням випадків дострокового припинення повноважень члена Київської міської молодіжної ради або Київської міської молодіжної ради, до складу якої його обрано.

Повноваження члена Київської міської молодіжної ради, обраного замість того члена Київської міської молодіжної ради, який вибув, або у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 32 цього Положення, починаються з дня офіційного оприлюднення розпорядження Київського міського голови про зміну персонального складу Київської міської молодіжної ради.

49. Повноваження Київської міської молодіжної ради припиняються достроково у таких випадках:

49.1. Офіційного оприлюднення розпорядження Київського міського голови за поданням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та погодженням із профільною постійною комісією Київської міської ради та постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання місцевого самоврядування з підстав:

1) якщо Київська міська молодіжна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, цього Положення, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги профільної постійної комісії Київської міської ради про приведення цих рішень у відповідність із законодавством;

2) якщо засідання Київської міської молодіжної ради не проводяться без поважних причин протягом шести місяців або Київська міська молодіжна рада не вирішує питань, що належать до її відання.

49.2. Прийняття двома третинами голосів від загального складу Київської міської молодіжної ради за поданням голови або не менше половини членів від загального складу Київської міської молодіжної ради рішення про дострокове припинення повноважень Київської міської молодіжної ради.

50. Київська міська молодіжна рада здійснює повноваження до дня затвердження нового персонального складу Київської міської молодіжної ради, крім випадків неповноважності складу Київської міської молодіжної ради.

51. Повноваження члена Київської міської молодіжної ради припиняються достроково:

51.1. За наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення Київською міською молодіжною радою у разі:

1) його відкликання заінтересованим суб'єктом у разі делегування відповідно до підпунктів 18.4 - 18.6 пункту 18 цього Положення;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання його народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;

4) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) його смерті.

51.2. За рішенням Київської міської молодіжної ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою члена Київської міської молодіжної ради про складення ним повноважень;

3) з досягненням членом Київської міської молодіжної ради 36 років.

52. Голова Київської міської молодіжної ради протягом 2 робочих днів повідомляє профільну постійну комісію Київської міської ради та секретаріат Київської міської ради про випадок, передбачений пунктом 51 цього Положення.

53. Місце особи, членство в Київській міській молодіжній раді якої припинено та яка була обрана від заінтересованих суб'єктів, передбачених підпунктами 18.1 - 18.3 пункту 18 цього Положення, посідає наступний кандидат до складу Київської міської молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян.

Місце особи, членство в Київській міській молодіжній раді якої припинено та яка була делегована від заінтересованих суб'єктів, передбачених підпунктами 18.4 - 18.6 пункту 18 цього Положення, посідає новий кандидат, який делегований цими заінтересованими суб'єктами.

Розпорядження про внесення змін до персонального складу Київської міської молодіжної ради приймається Київським міським головою.

54. Дострокове припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря Київської міської молодіжної ради у випадку невиконання ними своїх обов'язків, отриманих доручень, порушень ними норм законодавства України, норм цього Положення або за їх власним бажанням здійснюється за рішенням Київської міської молодіжної ради, яке приймається у порядку, передбаченому цим Положенням для обрання таких осіб.

 

Київський міський голова                                                                               Віталій КЛИЧКО

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо підтримки проєкту Закону України №11161 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна,
  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів», та
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» на 2024–2025 роки
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022 - 2025 роки
  • Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ'ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельної ділянки в постійне користування для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу на вул. Миколи Закревського (між будинками № 33, 35 та 37) у Деснянському районі міста Києва
  • Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ'ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельної ділянки в постійне користування для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу на перетині просп. Лісового та вул. Братиславської у Деснянському районі міста Києва (
  • Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСАМІТ ЛТД» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування комплексу будівель та споруд станції технічного обслуговування автомобілів на Харківському шосе, 179 у Дарницькому районі міста Києва (478445551)
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2747/2788 «Про створення комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах»