Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ПОГОДЖЕНО

з профспілковим комітетом секретаріату Київради

«25» грудня 2002 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням заступника міського голови-секретаря Київради

від «25» грудня 2002 р. № 498


 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників секретаріату Київської міської ради

 

1. Загальні положення

 

    1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників секретаріату Київської міської ради (далі - Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства, Регламенту Київради та Положення про секретаріат Київради.

    1.2. Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками секретаріату Київради, сприяють виконанню основних завдань і функцій, покладених на секретаріат Київради, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисциплін, раціональному використанню робочого часу.

    1.3. Правила поширюються на всіх працівників секретаріату Київради.

    1.4. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом секретаріату Київради у межах наданих йому прав та трудовим колективом відповідно до його повноважень.

 

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

 

2.1. Прийом на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду службовця органів міського самоврядування, може проводитися стажування терміном до двох місяців та встановлюватися випробувальний термін до шести місяців.

2.2. Прийом на роботу оформлюється виданням розпорядження заступника міського голови - секретаря Київради в порядку передбаченому статтями 23, 24 КЗпП України.

У розпорядженні зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці, про що робиться відповідний запис до трудової книжки.

З розпорядженням про прийняття на роботу (про призначення на посаду) працівник ознайомлюється під розпис.

2.3. Особа, яка приймається на посаду службовця органів місцевого самоврядування, приймає Присягу після проходження випробувального терміну.

2.4. На всіх працівників ведуться трудові книжки та особові справи у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.5. До початку роботи чи у разі переведення працівника на іншу посаду заступник міського голови - секретар Київради або за його дорученням відповідальна особа зобов’язана:

 • ознайомити працівника з цими Правилами, Положенням про секретаріат Київради, Регламентом Київради;

 • проінструктувати його з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

 • роз’яснити його права та обов’язки відповідно до його посади, ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами оплати праці;

 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити йому необхідні умови для роботи.

2.6. Трудовий договір з працівником може бути припинений тільки на підставах, передбачених чинним законодавством.

Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це керівництво за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (випадки, передбачені частиною 1 статті 38 КЗпП України), трудовий договір припиняється у термін, про який просить працівник.

Після закінчення терміну попередження працівник вправі припинити роботу і йому повинно бути видано його трудову книжку та проведено з ним остаточний розрахунок.

За згодою між працівником і керівництвом трудовий договір може бути розірвано до закінчення терміну попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір (пункти 2, 3 статті 23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, шо перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення керівництвом законодавства про працю, трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.7. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути всі документи тощо.

2.8. Розірвання трудового договору з працівником оформляється розпорядженням, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

2.9. День звільнення є останнім днем роботи. У день звільнення працівникові видається його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і здійснюється з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці проводяться у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю КЗпП України.

Переведення працівника на іншу роботу здійснюється у випадках і порядку, передбачених статтями 32-34 КЗпП України, статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».


 

3. Основні обов’язки працівників

 

3.1. Працівники зобов’язані:

 • додержуватися  Конституції України та інших актів законодавства України;

 • чесно і сумлінно виконувати покладені на них обов’язки, виявляти ініціативу, творчість у роботі;

 • додержуватися дисципліни праці;

 • забезпечувати своєчасне і точне виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Регламенту Київради, Положення про секретаріат Київради, розпоряджень Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київради, а також доручень своїх керівників.

 • не чинити дій, що можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

 • шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування;

 • не виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-яких організацій, органу, об’єднання громадян або конкретних осіб;

 • зберігати державну таємницю;

 • з високою вимогливістю ставитися до виконання установлених правил роботи з документами;

 • дотримуватись правил з охорони праці та протипожежної охорони;

-    додержуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів;

- своєчасно подавати відділу кадрів відомості про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміну прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо);

Обсяг повноважень працівника визначається положеннями про відділи секретаріату Київради та посадовими інструкціями.

 

4. Основні права працівників

 

4.1. Працівники мають право:

 • на отримання заробітної плати відповідно до посади;

 • на просування по службі відповідно до чинного законодавства з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання свої службових обов'язків;

 • на безпечні та належні умови праці;

 • на соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 

5. Основні обов'язки керівництва.

 

    5.1. Керівництво або за його дорученням керівники структурних підрозділів секретаріату Київради зобов'язані:

    - організовувати роботу працівників з тим, щоб кожний із них виконував свої обов’язки за своєю посадою і кваліфікацією, мав за ним закріплене місце;

- забезпечувати в установленому порядку систематичного підвищення кваліфікації працівників;

    - забезпечувати додержання працівниками трудової дисципліни;

- у відповідності з нормативними актами вживати необхідних заходів для профілактики захворювань та оздоровлення працівників;

 • уважно ставитися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їх житлових умов, розподіляти житло відповідно до чинного законодавства;

    5.2. Забезпечувати виплату заробітної плати працівникам в установлені терміни та в розмірах, передбачених чинним законодавством, з виданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України.

 

6. Робочий час і його використання

 

6.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

Час початку та закінчення роботи працівників та час перерви для відпочинку і харчування встановлюються такі:

- початок роботи о 9.00, закінчення роботи о 18.00, в п'ятницю - о 16.45;

- перерва на відпочинок і харчування: 45 хвилин (з 13.00 до 13.45);

6.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня та інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють в режимі скороченого часу.

    Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники, шо займають посади службовців органів місцевого самоврядування зобов'язані за розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київради виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

 1. Працівникам секретаріату Київради, надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та встановленого графіка відпусток.

На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

Невикористані частини щорічної відпустки надаються працівникові з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.

За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, на термін, обумовлений угодою між працівником і керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік.

За розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київради працівник може бути відкликаним із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, що залишається, надається працівникові у будь-який час поточного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

7. Заохочення за успіхи в роботі. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

 

7.1. За успішне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу застосовуються такі заохочення працівників:

 • оголошення подяки;

 • видача грошової премії;

 • нагородження цінними подарунками.

 

За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно ранг державного службовця поза межами відповідної категорії посад.

Заохочення оголошується і заноситься до трудової книжки працівника у відповідності з правилами їх ведення.

 

8. Відповідність за порушення трудової дисципліни

 

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових або службових обов'язків, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого    самоврядування, своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як службовця та дискредитує секретаріат Київради, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

    8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується один із видів стягнення:

- догана;

- звільнення;

До службовців органів місцевого самоврядування можуть також застосовуватися й такі заходи дисциплінарного впливу, як:

- попередження про неповну службову відповідальність;

-    затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;

-    зменшення або скасування надбавок, які були установлені працівникові за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Перегляд надбавок проводиться керівництвом щорічно.

Звільнення може застосовуватися за систематичне невиконання працівником без поважним причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи цими Правилами.

 1. Стосовно порушення державним службовцем трудової дисципліни може бути проведено службове розслідування у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України.

 2. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. Відмова працівника не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Під час вибору виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено ' проступок, і попередня робота працівника.

8.5.    Стягнення оголошуються розпорядженням, в якому зазначаються мотиви його застосування, про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розпис.

8.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, шо не мав дисціплінарного стягнення.

8.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

9. Порядок вирішення трудових спорів

 

 1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством .

 2. У порядку, передбаченому статтею 223 КЗпП України, утворюється комісія по трудових спорах, яка діє у межах компетенції, визначеної законодавством.
 

Розширений пошук

 • Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо підтримки проєкту Закону України №11161 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна,
 • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
 • Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів», та
 • Про внесення змін до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» на 2024–2025 роки
 • Про внесення змін до міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022 - 2025 роки
 • Про передачу громадянці Рогозі Наталії Петрівні земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови на вул. Луценка Дмитра, 16 у Голосіївському районі міста Києва (711294446)
 • Про відмову громадянці Касьяненко Любові Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 1-б у Голосіївському районі міста Києва (413018582)
 • Про передачу громадянці Борис Ользі Галактіонівні у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 26 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (555627503)
 • Про передачу громадянину Полякову Станіславу Олеговичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 24 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (602722741)
 • Про надання Київському столичному університету імені Бориса Грінченка згоди на списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва