Нормативне забезпечення

Київська міська рада діє в межах повноважень, визначених статтями 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" 


     Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

     1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, міської ради вирішуються такі питання:
     1) затвердження регламенту ради;
     2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
     3) утворення   виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження персонального складу;  внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
     4) обрання за  пропозицією  сільського,  селищного,  міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
     5) затвердження   за   пропозицією   сільського,   селищного, міського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів,  витрат  на  їх утримання;
     6) утворення  за  поданням  сільського,  селищного,  міського голови інших виконавчих органів ради;
     7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
     8) заснування засобів масової  інформації  відповідної  ради, призначення і звільнення їх керівників;
     9) заслуховування  звіту  сільського,   селищного,   міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
     10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові;
     11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
     12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
     13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
     14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
     15) скасування  актів  виконавчих  органів   ради,   які   не відповідають   Конституції   чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її повноважень;
     16) прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення  повноважень  сільського,  селищного,  міського  голови у випадках, передбачених цим Законом;
     17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
     18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
     19) прийняття   відповідно   до   законодавства  рішень  щодо організації проведення референдумів та виборів  органів  державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського  голови;
     20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
     21) прийняття  рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;
     22) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
     23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
     24) встановлення  місцевих  податків  і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
     25) утворення  позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів,  затвердження положень про ці кошти;  затвердження  звітів про використання зазначених коштів;
     26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
     27) прийняття  рішень  щодо  отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел,  а також щодо передачі коштів  з  відповідного місцевого бюджету;
     28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
     29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;
     30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна,  про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної громади; ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 
997-14 ) від 16.07.99 )     реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та державними господарствами,    допускається   лише   за   згодою територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або на  підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини першої  статті 26 доповнено абзацом згідно із  Законом  N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 )
     31) прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення;
     32) створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб   для забезпечення  здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних   проектів   або   спільного   фінансування   (утримання)
комунальних   підприємств,   установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);
     33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами    комунальної    власності    спільних  підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;
     35) затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
     36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;
     37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;
     38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,   селища,   міста   нових   об'єктів,   сфера екологічного  впливу  діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію;

     (  Пункт  39  частини  першої статті 26 виключено на підставі
Закону  N 1577-IV ( 
1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено
на  2005  рік  згідно  із  Законом  N  2285-IV  (  
2285-15  )  від
23.12.2004 )

     40)  заслуховування  звітів  начальників  органів  внутрішніх справ  про  стан  боротьби  зі  злочинністю,  а  також  керівників місцевої   міліції   про   стан  громадської  безпеки  та  охорони
громадського  порядку  на  відповідній  території, порушення перед відповідними   органами   питання   про  звільнення  з  посад  цих керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною; ( Пункт 40 частини  першої  статті 26 в редакції Закону N 1577-IV ( 
1577-15 )
від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 
2285-15 ) від23.12.2004 )

     41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; (  Офіційне  тлумачення  пункту 41 частини першої статті 26 див. в Рішенні  Конституційного  Суду  N  11-рп/2001  ( 
v011p710-01 ) від13.07.2001 )
     42) затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
     43) затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;
     44) встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;
     45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
     45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні  заходи  в  умовах  присутності  цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;  (  Частину  першу  статті  26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 
1419-15 ) від 03.02.2004 )
     46) прийняття  рішень,  пов'язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
     47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;
     48) затвердження статуту територіальної громади;
     49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
     50) вирішення відповідно до закону питання про  мову  (мови), якою користуються у своїй роботі рада,  її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
     51) надання   згоди  на  передачу  об'єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної  власності;  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51  згідно  із  Законом  N  163-XIV  (  
163-14  ) від 06.10.98, із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
     52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби.  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом   52  згідно  із  Законом  N  2470-III  (  
2470-14  )  від
29.05.2001 )

     2. Виключно на  пленарних  засіданнях  міських  рад  (міст  з районним поділом),  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
     1) визначення   обсягу  і  меж  повноважень,  які  здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
     2) встановлення   нормативів   централізації    коштів    від земельного податку   на  спеціальних  бюджетних  рахунках  районів міста.

     3.   Виключно  на  пленарних  засіданнях  міських  (міст,  де утворені органи внутрішніх справ) рад,  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) утворення,  реорганізації або ліквідації за погодженням  з відповідними  головними  управліннями,  управліннями  Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці  Крим,  областях, містах Києві та Севастополі місцевої міліції;

     2) погодження  призначення  на  посади  і  звільнення з посад керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності. ( Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1577-IV (  
1577-15  )  від  04.03.2004  -  дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

     4.  Виключно  на  пленарних засіданнях сільських, селищних та міських  (міст,  де  відсутні  органи внутрішніх справ) рад,  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицій про введення  або  скорочення  посад  працівників  місцевої   міліції,  погодження  призначення на посади і звільнення з посад начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції;

     2) внесення в установленому порядку  до  відповідних  органів внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення з  посад  начальників  структурних   підрозділів   та   дільничних інспекторів  місцевої  міліції,  їх  заохочення або притягнення до відповідальності.
(  Статтю  26  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом N 1577-IV ( 
1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від23.12.2004 )

   Стаття 22.  Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій

У зв'язку  зі  здійсненням  містом  Києвом  функцій   столиці України   Київська   міська   рада  та  Київська  міська  державна адміністрація,  кожна  в  межах  своєї  компетенції,  встановленої законами України, мають право:

1) придбавати   у   власність   жилі   і  нежилі  приміщення, адміністративні,  виробничі та інші об'єкти,  що належать до інших форм   власності,   якщо  вони  необхідні  для  здійснення  містом столичних функцій;

2) встановлювати порядок утримання та експлуатації  об'єктів, розташованих  у  місті,  та  прилеглої  до них території,  правила благоустрою,     торговельного,     побутового,     транспортного, житлово-комунального      та      іншого     соціально-культурного обслуговування,   визначати   особливості   землекористування   та використання інших природних ресурсів;

3) встановлювати   умови   і  розміри  компенсаційних  виплат відповідних органів,  організацій і громадян,  що  не  входять  до складу   територіальної   громади   міста,   на  покриття  витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;

4) здійснювати  управління  об'єктами  державної   власності, перелік  яких  визначається  Кабінетом Міністрів України,  а також частками (акціями,  паями) акціонерних товариств,  розташованих  у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;

5) залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі    у   створенні   соціальної   та   інженерно-транспортної інфраструктури  міста  за  нормативами,  затвердженими   Київською міською   радою,   з  метою  поліпшення  фінансового  забезпечення комплексної забудови міста;

6) виступати гарантом вітчизняних та іноземних  інвестицій  і кредитів,  що  надаються  підприємствам,  майно  яких  перебуває в комунальній власності або передано до сфери  управління  Київської міської державної адміністрації;

7) здійснювати  облік і контроль за використанням нежитлового фонду   державними   органами,   підприємствами,   установами   та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним підприємствам,  установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;

8) брати  участь  в  укладанні  міжнародних   договорів,   що стосуються міста;

9) здійснювати  комплексну  державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території  міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форм  власності  інвесторів  і  замовників,   обсягів   і   джерел фінансування;

10) затверджувати  проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною  вартістю  понад  5  млн.  гривень, реалізація яких на території  міста  Києва  на  замовлення  міської  адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;

11) припиняти  право  користування  земельними  ділянками  та іншими  природними  ресурсами  у  випадках,  передбачених   чинним законодавством України;

12) приймати   рішення  про  звільнення  самовільно  зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно  збудованих  будівель  та споруд  без  відшкодування  витрат,  здійснених за час незаконного користування;

13) встановлювати,  за   поданням   відповідних   центральних органів  виконавчої  влади,  більш  високі  нормативи  екологічної безпеки  та  плати   за   забруднення   навколишнього   природного середовища   в  місті,  враховуючи  підвищені  вимоги  до  охорони довкілля столиці;

14) користуватися  у  встановленому  порядку  банками   даних центральних   органів,  використовувати  державні,  в  тому  числі урядові,  системи зв'язку і комунікації,  якщо  це  необхідно  для виконання столичних функцій;

15) визначати  порядок  організації та проведення недержавних масових    громадських    заходів    політичного,     релігійного, культурно-просвітницького,   спортивного,  видовищного  та  іншого характеру;

16) координувати діяльність підприємств усіх  форм  власності щодо  енергопостачання  споживачів  з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.

Розширений пошук

  • Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
  • Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки від 28.03.2008 № 78-6-00528, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового, соціально-побутового, торговельно-розважального, культурного, готельно-офісного,
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"
  • Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради
  • Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу Є-1496
  • Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу Є-1497
  • Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі м. Києва А-24937
  • Про надання школі І-ІІІ ступенів № 212 Деснянського району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на вул. Академіка Курчатова, 18/2 у Деснянському районі м. Києва А-24788
  • Про надання cпеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на вул. Лісківській, 4-б у Деснянському районі м. Києва А-24789