Первинні вкладки

Рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 "Про органи самоорганізації населення в м. Києві"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 26 вересня 2002 року N 10/170

Про органи самоорганізації населення у місті Києві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Київської міської ради
 від 28 грудня 2006 року N 538/595
,
 від 17 липня 2008 року N 12/12
,
від 15 грудня 2022 року N 5899/5940
,
від 23 березня 2023 року N 6261/6302
(враховуючи зміни, внесні 
рішенням Київської міської ради від 13 липня 2023 року N 6900/6941;
рішенням Київської міської ради від 23 березня 2023 року N 6261/6302
 це рішення викладено у новій редакції)
,
від 13 липня 2023 року N 6900/6941

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про органи самоорганізації населення", з метою належного врегулювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення у місті Києві надається Київською міською радою.

2. Ведення Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті Києві здійснюється секретаріатом Київської міської ради.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6900/6941)

3. Фінансування та контроль за діяльністю органів самоорганізації населення здійснює секретаріат Київської міської ради.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6900/6941)

4. Затвердити:

4.1. Порядок ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві згідно з додатком 1.

4.2. Порядок організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві згідно з додатком 2.

4.3. Типове положення про орган самоорганізації населення у місті Києві згідно з додатком 3.

5. Секретаріату Київської міської ради здійснювати:

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6900/6941)

5.1. Надання необхідної організаційної та правової допомоги під час організації та проведення зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

5.2. Надання необхідної організаційної та правової допомоги органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

5.3. Ведення Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті Києві.

5.4. Щоквартальне інформування постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків про обсяги фінансування та результати контролю за діяльністю органів самоорганізації населення.

6. Секретаріату Київської міської ради здійснювати перевірку документів, поданих за результатами проведення зборів (конференції) щодо надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у місті Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 

 

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
23.03.2023 N 6261/6302

 

ПОРЯДОК
ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві

Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, надання дозволу на створення та створена органу самоорганізації населення в місті Києві.

Розділ I
Загальні положення
Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Порядку

1. Основні терміни, використані у цьому Порядку, мають таке значення:

1.1. Орган самоорганізації населення - представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території міста Києва, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення" та цим Порядком.

1.2. Власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України Київською міською радою органу самоорганізації населення під час його утворення.

1.3. Делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження Київської міської ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.

1.4. Жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва - повнолітні дієздатні громадяни України, інформація стосовно яких у встановленому порядку внесена до Реєстру територіальної громади міста Києва.

Декларування або реєстрація місця проживання здійснюється відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

1.5. Збори - це зібрання жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, в межах якої ініціюється створення органу самоорганізації населення.

1.6. Збори нижчого рівня - зібрання жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, в межах якої ініціюється створення органу самоорганізації населення, для обрання уповноважених представників для участі у конференції з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1.7. Конференція - зібрання уповноважених представників жителів території, обраних на зборах нижчого рівня з числа жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, в межах якої ініціюється створення органу самоорганізації населення.

1.8. Ініціатор проведення зборів (конференції) - один із жителів або група жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, у межах якої ініціюється створення органу самоорганізації населення, який (які) здійснює (здійснюють) організаційне забезпечення процедури ініціювання проведення зборів або конференції, зборів нижчого рівня з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1.9. Ініціативна група - не менше трьох жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, у межах якої ініціюється створення органів самоорганізації населення, обрана зборами або конференцією для здійснення організаційно-правового супроводу в Київській міській раді, її органах з питань створення органу самоорганізації населення.

1.10. Територія діяльності органу самоорганізації населення - нерозривна частина території міста Києва, у межах якої на законних підставах проживають жителі, визначена рішенням Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.

2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, закріпленому у законах України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про органи самоорганізації населення".

Стаття 2. Правовий статус органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

2.1. Створення умов для участі жителів, які проживають на території міста Києва або його частини, у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, які проживають на території міста Києва, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

2.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 3. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення

Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтуються на принципах:

законності;

гласності;

добровільності щодо взяття окремих повноважень Київської міської ради;

територіальності;

виборності;

підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Київською міською радою;

підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

фінансової та організаційної самостійності.

Стаття 4. Територія діяльності органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

2. Територія діяльності органу самоорганізації населення визначається рішенням Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення відповідно до рішення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

2.1. Будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

2.2. Вуличного комітету - в межах території однієї, кількох вулиць або частини вулиці із прилеглими провулками у межах території індивідуальної забудови.

2.3. Квартального комітету - в межах території кварталу (у тому числі у межах території індивідуальної забудови).

2.4. Комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в місті Києві.

2.5. Комітету району в місті Києві - в межах одного або кількох районів в місті Києві, якщо його межі не збігаються з межами діяльності районної в місті Києві ради (у разі її утворення).

3. Київська міська рада відмовляє у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення у разі, якщо до території діяльності створюваного органу самоорганізації населення віднесена територія (території), жителі якої не були представлені під час проведення зборів або конференції з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

Розділ II
Ініціювання створення органу самоорганізації населення
Стаття 5. Порядок ініціювання проведення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

1. Ініціювання проведення зборів (конференції) здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення.

У разі якщо ініціаторів проведення зборів (конференції) кілька, повідомлення має бути підписане усіма ініціаторами проведення зборів (конференції).

2. Повідомлення реєструється секретаріатом Київської міської ради не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання та передається відповідальному структурному підрозділу секретаріату Київської міської ради, визначеному розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, який протягом 3 робочих днів із дня реєстрації здійснює перевірку поданого повідомлення на його відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку.

3. У разі виявлення за результатами перевірки порушення вимог законодавства України або цього Порядку відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, визначений розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, не пізніше 5 робочих днів із дати реєстрації повідомлення інформує ініціатора проведення зборів (конференції) про відмову у скликанні зборів (конференції).

Виявлення технічних описок і неточностей у повідомленні не є підставою для прийняття рішення про відмову у скликанні зборів або конференції з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

Ініціатор проведення зборів (конференції) має право після усунення порушення вимог законодавства України або цього Порядку повторно звернутися із повідомленням у строки, визначені частиною першою цієї статті.

4. Неподання повідомлення ініціатором проведення зборів (конференції) у строки, передбачені цією статтею, є підставою для Київської міської ради визнання проведених зборів (конференції) такими, що не мають правових наслідків.

5. Рішення про скликання або відмову у скликанні зборів (конференції) оформлюється у вигляді листа за підписом заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та надсилається ініціаторам проведення зборів (конференції) не пізніше 5 робочих днів із дати реєстрації повідомлення.

У разі прийняття рішення про скликання зборів (конференції) відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, визначений розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, надає ініціатору проведення зборів (конференції) інформацію з Реєстру територіальної громади міста Києва про кількість жителів, які на законних підставах проживають на частині території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення.

6. Рішення про скликання зборів (конференції) доводиться до відома жителів, які на законних підставах проживають на частині території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів (конференції), питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Відповідальність за доведення інформації, зазначеної в абзаці першому цієї частини, покладається на ініціатора проведення зборів (конференції).

Київська міська рада, відповідна районна в місті Києві державна адміністрація у обсязі та строки, визначені абзацом першим цієї частини, оприлюднюють інформацію на офіційних вебсайтах.

7. Секретаріат Київської міської ради забезпечує обов'язкову присутність своїх представників на зборах (конференції), які здійснюють контроль за дотриманням учасниками зборів (конференції) вимог Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві.

Стаття 6. Порядок проведення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

1. Збори (конференція) вважаються легітимними, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів, які на законних підставах проживають в межах відповідної території.

2. Рішення зборів (конференції) приймаються більшістю голосів їх учасників.

3. Збори (конференція) проводяться відповідно до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві з особливостями, які регулюються цим Порядком.

4. Порядок денний зборів (конференції) затверджується більшістю голосів від присутніх за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

5. На зборах (конференції) приймаються рішення про:

5.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

5.2. Назву органу самоорганізації населення.

5.3. Територію, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

5.4. Основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

5.5. Спосіб легалізації органу самоорганізації населення шляхом реєстрації із набуттям статусу юридичної особи або шляхом повідомлення без набуття статусу юридичної особи.

5.6. Обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації з питань створення органу самоорганізації населення.

5.7. Надання доручень ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації з питань створення органу самоорганізації населення.

6. Результати зборів (конференції) оформлюються протоколом за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

7. За результатами зборів (конференції) обрана ініціативна група не пізніше 10 робочих днів із дня їх проведення подає до Київської міської ради такі документи:

7.1. Заяву про створення органу самоорганізації населення за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

7.2. Оригінал протоколу зборів (конференції).

7.3. Оригінал списку учасників зборів (конференції) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

7.4. Оригінали протоколів зборів нижчого рівня із оригіналами списків учасників таких зборів - у разі проведення конференції.

8. Документи, що подаються ініціативною групою, повинні відповідати таким вимогам:

8.1. Документи мають бути викладені державною мовою.

8.2. Текст документів має бути написаний розбірливо машинодруком.

8.3. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

8.4. Документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.

8.5. Заява про створення органу самоорганізації населення підписується усіма членами ініціативної групи, обраними на зборах або конференції з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення. У разі подання заяви про створення органу самоорганізації населення та інших документів поштовим відправленням справжність підпису членів ініціативної групи повинна бути нотаріально засвідчена.

Розділ III
Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
Стаття 7. Перевірка документів, поданих за результатами зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

1. Документи, подані за результатами проведення зборів (конференції), реєструються секретаріатом Київської міської ради не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання та направляються на розгляд профільної постійної комісії Київської міської ради.

2. Структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, що забезпечує діяльність відповідної профільної постійної комісії Київської міської ради, здійснює перевірку документів, поданих за результатами проведення зборів (конференції), на відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку впродовж 20 робочих днів із дня їх реєстрації.

3. За результатами проведення перевірки, вказаної у частині другій цієї статті, відповідна профільна постійна комісія Київської міської ради вносить на розгляд Київської міської ради проєкт рішення про надання дозволу або відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради.

4. Проєкт рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення готується у разі:

4.1. Виявлення порушень вимог законодавства України та цього Порядку під час процедури ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4.2. Подання документів за результатами зборів (конференції) із порушенням строків, установлених цією статтею.

4.3. Виявлення порушень процедури ініціювання створення органу самоорганізації населення.

5. Відмова у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржена в судовому порядку.

Стаття 8. Особливості розгляду та прийняття рішення Київської міської ради про надання дозволу або відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення

1. Проєкт рішення Київської міської ради про надання дозволу або відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення розглядається на найближчому черговому пленарному засіданні Київської міської ради у порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради, за участю членів ініціативної групи.

2. Неявка членів ініціативної групи, якщо вони були повідомлені належним чином про час і місце розгляду проєкту рішення Київської міської ради про надання дозволу або відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, не перешкоджає такому розгляду.

3. У рішенні Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов'язково зазначається:

3.1. Назва органу самоорганізації населення.

3.2. Основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

3.3. Територія, у межах якої створюється орган самоорганізації населення, із зазначенням конкретних адрес житлових будинків, які входять до цієї території.

3.4. Власні повноваження органу самоорганізації населення та порядок їх набуття.

3.5. Доручення секретаріату Київської міської ради, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації на вжиття організаційно-правових заходів щодо проведення зборів (конференції) з питань створення органу самоорганізації населення.

3.6. Строк, протягом якого орган самоорганізації населення має здійснити свою легалізацію та надати до Київської міської ради документи про свою легалізацію.

3.7. Органи, які здійснюють контроль за діяльністю органу самоорганізації населення.

4. Копія рішення Київської міської ради про надання дозволу або відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення видається ініціативній групі у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради.

Стаття 9. Повноваження органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення набуває своїх повноважень із дати його легалізації відповідно до законодавства України.

2. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

2.1. Представляти разом з депутатами Київської міської ради інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в Київській міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.

2.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, голови районної в місті Києві (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами.

2.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проєкту програми економічного і соціального розвитку міста Києва та проєкту бюджету міста Києва.

2.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення.

2.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням установленого законодавством порядку проведення таких робіт.

2.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.

2.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

2.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим вразливим групам населення, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.

2.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

2.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

2.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

2.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.

2.13. Сприяти депутатам Київської міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.

2.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проєктів його рішень із найважливіших питань.

3. Орган самоорганізації населення, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. Київська міська рада, районна в місті Києві (у разі її створення) рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

5. Київська міська рада, районна в місті Києві (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням відповідно до затвердженого порядку.

Київська міська рада, районна в місті Києві (у разі її створення) рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.

За рішенням Київської міської ради або районної в місті Києві (у разі її створення) ради орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.

6. Якщо рішення Київської міської ради або районної в місті Києві (у разі її створення) ради про наділення органу самоорганізації населення делегованими повноваженням не передбачає забезпечення фінансами і майном, збори (конференція) можуть на цій підставі звернутися до ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганізації населення.

Розділ IV
Обрання та легалізація органу самоорганізації населення
Стаття 10. Обрання органу самоорганізації населення та затвердження Положення про орган самоорганізації населення

1. Після надання Київською міською радою дозволу на створення органу самоорганізації населення ініціативна група вирішує питання щодо скликання та проведення установчих зборів (конференції).

2. Установчі збори (конференція) проводяться відповідно до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві із особливостями, які регулюються цим Порядком.

3. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на установчих зборах (конференції) на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на території діяльності органу самоорганізації населення.

4. Кількісний склад органу самоорганізації населення визначається на установчих зборах (конференції).

5. Право голосу на виборах мають жителі, які на законних підставах проживають на території діяльності органу самоорганізації населення.

6. Організаційно-правові заходи щодо проведення установчих зборів (конференції) та затвердження Положення про орган самоорганізації населення покладаються на секретаріат Київської міської ради.

7. У протоколі установчих зборів (конференції) з питань обрання органу самоорганізації населення визначаються:

7.1. Кількісний склад органу самоорганізації населення.

7.2. Персональний склад органу самоорганізації населення із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання, посади в органі самоорганізації населення.

7.3. Затвердження Положення про орган самоорганізації населення.

7.4. Обрання уповноважених представників для проведення легалізації органу самоорганізації населення.

8. У Положенні про орган самоорганізації населення зазначаються:

8.1. Назва та юридична адреса органу самоорганізації населення.

8.2. Основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

8.3. Права й обов'язки членів органу самоорганізації населення.

8.4. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення відповідно до рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.

8.5. Строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення.

8.6. Порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності.

8.7. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення.

8.8. Інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

Стаття 11. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" після погодження із секретаріатом Київської міської ради.

3. У разі якщо органом самоорганізації населення не подано документів про легалізацію у строк, визначений рішенням Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, або легалізація органу самоорганізації населення не здійснена протягом 6 місяців із дати прийняття рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради, готує та подає на розгляд Київської міської ради проєкт рішення Київської міської ради про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, за поданням профільної постійної комісії.

Стаття 12. Захист персональних даних

1. Заповнюючи документи, передбачені цим Порядком, особи надають відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на:

1) обробку їх персональних даних із первинних джерел у такому обсязі: відомості про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, дані про зареєстроване та/або фактичне місце проживання, підстави встановлення зареєстрованого та/або фактичного місця проживання, номери телефонів;

2) використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;

3) поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

4) доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

 

Додаток 1
до Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

1. Про легітимність зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2. Про обрання головуючого на зборах (конференції) та секретаря зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

3. Про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4. Про назву органу самоорганізації населення.

5. Про основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

6. Про територію, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

7. Про спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

8. Про обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

9. Про надання доручень ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

 

Додаток 2
до Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві

 

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

(будинкового, вуличного, квартального комітету,
комітету мікрорайону, району у місті Києві)
"____________________________________________"
(назва ініційованого органу самоорганізації населення)
у _____________________________ районі м. Києва

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

 

Головуючий: ___________________________________________.

Секретар: ______________________________________________.

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) у кількості ____ осіб (список додається).

2. Запрошені:

а) депутати Київської міської ради, ____________________ районної в місті Києві (у разі її створення) ради;

б) представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ____________________ районної в м. Києві державної адміністрації;

в) інші.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про легітимність зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2. Про обрання головуючого на зборах (конференції) секретаря зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

3. Про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4. Про назву органу самоорганізації населення.

5. Про основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

6. Про територію, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

7. Про спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

8. Про обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

9. Про надання доручень ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

1. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який поінформував про легітимність зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

За інформацією, наданою секретаріатом Київської міської ради, на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення, на законних підставах проживають ______ жителів, з них з правом голосу _____ жителів.

Проведенню конференції передувало проведення ____ зборів нижчого рівня, на яких обрано ___ уповноважених представників жителів для участі у конференції, які представляють інтереси ______ жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення.

Ініціатором проведення конференції перевірено дотримання вимог законодавства України та Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві під час проведення зборів нижчого рівня та оформлення їх результатів.

Із указаного числа жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення, для участі у зборах прибуло та зареєструвалось _____ жителів.

Із указаного числа уповноважених представників жителів для участі у конференції прибуло та зареєструвалось _____ уповноважених представників.

За цих умов збори (конференція) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення є легітимними / є нелегітимними.

2. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував обрати головуючим на зборах (конференції):

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

З метою належного оформлення рішення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення запропоновано обрати секретаря зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення.

Головуючий на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення вніс кандидатуру для обрання секретарем зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував затвердити такий порядок денний зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

1. Про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2. Про назву органу самоорганізації населення.

3. Про основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

4. Про територію, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

5. Про спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

6. Про обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

7. Про надання доручень ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення:

1. Про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2. Про назву органу самоорганізації населення.

3. Про основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

4. Про територію, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

5. Про спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

6. Про обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

7. Про надання доручень ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення.

4. ПРО ІНІЦІЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував ініціювати створення органу самоорганізації населення.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Ініціювати створення органу самоорганізації населення.

5. ПРО НАЗВУ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував надати створюваному органу самоорганізації населення таку назву: орган самоорганізації населення "(будинковий, вуличний, квартальний комітет, комітет мікрорайону, району у місті Києві) "_______________________________".

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Надати створюваному органу самоорганізації населення таку назву: орган самоорганізації населення "(будинковий, вуличний, квартальний комітет, комітет мікрорайону, району у місті Києві) "_______________________________".

6. ПРО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про органи самоорганізації населення" та частини другої статті 2 Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві визначити створюваному органу самоорганізації населення такі основні завдання та напрями діяльності:

створення умов для участі жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва або його частини, у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва або його частини, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Визначити створюваному органу самоорганізації населення такі основні завдання та напрями діяльності:

створення умов для участі жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва або його частини, у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва або його частини, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

7. ПРО ТЕРИТОРІЮ, У МЕЖАХ ЯКОЇ МАЄ ДІЯТИ ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував визначити створюваному органу самоорганізації населення таку територію діяльності: _____________________________________________________.
                                                            (NN __ будинку або будинків на вулиці (вулицях, провулках, бульварах, проспектах тощо)

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Визначити створюваному органу самоорганізації населення таку територію діяльності: ____________________________________________________________________________________.
                                   (NN __ будинку або будинків на вулиці (вулицях, провулках, бульварах, проспектах тощо)

 

8. ПРО СПОСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який поінформував про те, що відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення" легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

Запропонував легалізацію створюваного органу самоорганізації населення здійснити шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи / шляхом повідомлення про заснування.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Легалізацію створюваного органу самоорганізації населення здійснити шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи / шляхом повідомлення про заснування.

9. ПРО ОБРАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ, ЧЛЕНИ ЯКОЇ БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНТЕРЕСИ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) З ПИТАНЬ ІНІЦІЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ, ЇЇ ОРГАНАХ, ВІДПОВІДНІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ, З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, у кількості ____ осіб.

Також запропонував до складу ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, обрати таких осіб:

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, у кількості ____ осіб.

2. До складу ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, обрати таких осіб:

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПРО НАДАННЯ ДОРУЧЕНЬ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРУПІ, ЧЛЕНИ ЯКОЇ БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНТЕРЕСИ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) З ПИТАНЬ ІНІЦІЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ, ЇЇ ОРГАНАХ, ВІДПОВІДНІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ, З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який запропонував доручити ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, подати до Київської міської ради заяву та документи, передбачені статтею 7 Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Доручити ініціативній групі, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, з питань створення органу самоорганізації населення, подати до Київської міської ради заяву та документи, передбачені статтею 7 Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві.

11. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення, який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив збори (конференцію) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення закритими.

До протоколу конференції з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення додаються оригінали протоколів зборів нижчого рівня у кількості ____ прим. на ____ арк.

Головуючий на зборах
(конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів
(конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 3
до Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві

 

Київська міська рада

Ініціативної групи зі створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону, району у місті Києві)

"_______________________________"
  (назва ініційованого органу самоорганізації
                                 населення)

у ______________________________
районі м. Києва

 

ЗАЯВА

Про надання дозволу на створення органу
самоорганізації населення

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві, враховуючи рішення зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення від "___" ___________ 20__ року, просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону, району у місті Києві) "____________________________________________________________________________________"
                                                             (назва ініційованого органу самоорганізації населення)
у межах будинку N __ (будинків NN __) на вулиці у ______________ районі міста Києва.

Додатки:

1. Оригінал протоколу зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення від "___" ___________ 20__ року на ____ арк.

2. Оригінал списку учасників зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення від "___" ___________ 20__ року на ____ арк.

3. Оригінали протоколів зборів нижчого рівня із оригіналами списків учасників таких зборів - у разі проведення конференції - у кількості ____ прим. на ___ арк.

Ініціативна група:

 

N п/п

Прізвище, ім'я по батькові

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

Підпис

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Контактна особа - член ініціативної групи _____________________________, засоби зв'язку: __________________________________________________.

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" __________ 20__ року

 

 

Додаток 4
до Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві

 

СПИСОК
учасників (уповноважених представників) загальних зборів (конференції) з питань ініціювання створення органу самоорганізації населення

(будинкового, вуличного, квартального комітету,
комітету мікрорайону, району у місті Києві)
"____________________________________________"
(назва ініційованого органу самоорганізації населення)
у _______________________________ районі м. Києва

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

 

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження*

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

Особистий підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий на зборах (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

 

____________
* У стовпчику "Дата народження" для громадян, яким у поточному році виповнилося 18 років, вказується число та місяць народження.

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
23.03.2023 N 6261/6302

 

ПОРЯДОК
організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

Цей Порядок установлює порядок ініціювання, організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

Збори (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві організовуються та проводяться відповідно до Конституції Українизаконів України "Про органи самоорганізації населення""Про місцеве самоврядування в Україні""Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні""Про столицю України - місто-герой Київ""Про захист персональних даних""Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів.

Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Порядку

1. Основні терміни, використані у цьому Порядку, мають таке значення:

1.1. Жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва - повнолітні дієздатні громадяни України, інформація стосовно яких у встановленому порядку внесена до Реєстру територіальної громади міста Києва.

Декларування або реєстрація місця проживання здійснюється відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

1.2. Законні підстави проживання на території міста Києва або його частині підтверджуються такими документами:

а) реєстрація відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місця проживання особи за вказаною адресою;

б) договір оренди житла за вказаною адресою;

в) документ, що підтверджує право власності на житло за вказаною адресою, зокрема витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу житлового будинку (квартири), договір дарування житлового будинку (квартири);

г) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

ґ) документ, що засвідчує здійснення особою догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" за вказаною адресою, зокрема довідка про спільне проживання з особою, яка потребує догляду, видана уповноваженим органом;

д) документ, що засвідчує перебування особи у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" за вказаною адресою, зокрема свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

1.3. Збори - зібрання жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва, для вирішення питань щодо ініціювання створення або діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві.

1.4. Збори нижчого рівня - зібрання жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва, для обрання уповноважених представників для участі у конференції щодо ініціювання створення або діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

1.5. Ініціативна група - група жителів, які на законних підставах проживають у межах відповідної території міста Києва.

1.6. Ініціатор проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві - керівник органу самоорганізації населення, орган самоорганізації населення, ініціативна група.

1.7. Конференція - зібрання уповноважених представників жителів, обраних на зборах нижчого рівня, щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

1.8. Лічильна комісія - колегіальний виборний орган, що обирається на зборах (конференції), зборах нижчого рівня із числа їх учасників із метою визначення результатів відкритого або закритого (таємного) голосування при прийнятті рішень.

1.9. Територія діяльності органу самоорганізації населення - нерозривна частина території міста Києва, у межах якої на законних підставах проживають жителі, визначена рішенням Київської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.

2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, закріпленому у законах України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про органи самоорганізації населення".

Стаття 2. Класифікація зборів (конференцій) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. Збори (конференція) ініціюються, скликаються та проводяться на засадах добровільності та гласності для вільного неупередженого обговорення і прийняття рішень із питань ініціювання створення, створення (обрання), діяльності та припинення діяльності органу самоорганізації населення.

2. Збори (конференції) за метою їх скликання поділяються на такі види:

2.1. Ініціативні - з метою ініціювання перед Київською міською радою надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.

2.2. Виборні та установчі - з метою створення органу самоорганізації населення, визначення його кількісного складу, обрання та переобрання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування його персонального складу (керівника, заступника (заступників), секретаря, інших членів органу самоорганізації населення), затвердження положення про нього на підставі дозволу Київської міської ради на створення органу самоорганізації населення та здійснення заходів щодо легалізації органу самоорганізації населення відповідно до статті 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення".

2.3. Звітні - з метою звітування про виконану роботу щодо реалізації власних повноважень органом самоорганізації населення, які проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Збори (конференції) за періодичністю їх скликання поділяються на такі види:

3.1. Чергові - які скликаються у строки, визначені Законом України "Про органи самоорганізації населення", Положенням про орган самоорганізації населення.

3.2. Позачергові - які скликаються поза строками чергових зборів (конференції) у порядку, визначеному Положенням про орган самоорганізації населення.

Стаття 3. Повноваження зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. На розгляд зборів (конференції) виносяться питання щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

2. На розгляд ініціативних зборів (конференції) виносяться питання про:

2.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2.2. Назву органу самоорганізації населення.

2.3. Територію, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

2.4. Основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення.

2.5. Спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

2.6. Обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси зборів (конференції) у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації з питань створення органу самоорганізації населення.

2.7. Надання доручень обраній ініціативній групі представляти інтереси зборів (конференції) у Київській міській раді, її органах, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації з питань створення органу самоорганізації населення.

3. На розгляд виборних та установчих зборів (конференції) можуть виноситися питання про:

3.1. Визначення кількісного складу органу самоорганізації населення.

3.2. Обрання та переобрання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування персонального складу органу самоорганізації населення.

3.3. Затвердження або внесення змін до Положення про орган самоорганізації населення.

3.4. Визначення строку повноважень персонального складу органу самоорганізації населення відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення".

3.5. Прийняття рішення щодо умов оплати праці керівника та секретаря органу самоорганізації населення на платній основі.

3.6. Обрання осіб, уповноважених на здійснення легалізації органу самоорганізації населення, здійснення державної реєстрації або внесення змін до відомостей про орган самоорганізації населення, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3.7. Надання доручень обраним уповноваженим особам на здійснення легалізації органу самоорганізації населення, здійснення державної реєстрації або внесення змін до відомостей про орган самоорганізації населення, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3.8. Юридичну адресу органу самоорганізації населення.

4. На розгляд звітних зборів (конференції) виносяться питання про:

4.1. Заслуховування звіту про діяльність органу самоорганізації населення у відповідному періоді та схвалення / несхвалення цього звіту.

4.2. Затвердження плану роботи органу самоорганізації населення на наступний період.

4.3. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення.

4.4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення шляхом його саморозпуску.

4.5. Обрання особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації припинення органу самоорганізації населення.

4.6. Надання доручення обраній уповноваженій особі на здійснення державної реєстрації припинення органу самоорганізації населення.

5. На розгляд зборів (конференції) можуть виноситись інші питання щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

Стаття 4. Порядок скликання і підготовки до проведення зборів (конференцій) щодо ініціювання створення або діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. Ініціатор проведення зборів (конференції) не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати зборів (конференції) звертається до Київської міської ради із повідомленням за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Якщо ініціатором проведення зборів (конференції) є ініціативна група, повідомлення має бути підписане усіма її членами.

2. Повідомлення має містити інформацію про:

2.1. Ініціатора проведення зборів (конференції), іншу відповідальну особу за проведення зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по - батькові; дати народження; адреси реєстрації місця проживання та адреси фактичного місяця проживання; контактних даних (номеру телефону та адреси електронної пошти).

2.2. Дату, час і місце проведення зборів (конференції).

2.3. Питання порядку денного, що пропонуються до розгляду під час проведення зборів (конференції).

3. Повідомлення реєструється секретаріатом Київської міської ради не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання та передається відповідальному структурному підрозділу, який протягом 3 робочих днів із дня реєстрації здійснює перевірку поданого повідомлення на його відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку.

4. Відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради не пізніше 5 робочих днів із дати реєстрації повідомлення інформує ініціатора проведення зборів (конференції) про результати перевірки та, у разі дотримання ініціатором норм цього Порядку, надає ініціатору проведення зборів (конференції) інформацію про кількість жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва, в межах якої планується діяльність створюваного органу самоорганізації населення.

У разі виявлення порушення вимог цього Порядку у той же строк інформує ініціатора про відмову у скликанні зборів (конференції).

Виявлення технічних описок і неточностей у повідомленні не є підставою для прийняття рішення про відмову у скликанні зборів (конференції).

Ініціатор проведення зборів (конференції) має право повторно звернутися із повідомленням із дотриманням норм, визначених частиною першою цієї статті.

5. Неподання повідомлення ініціатором проведення зборів (конференції) у строки, передбачені цією статтею, або проведення зборів у разі отримання відмови у їх проведенні є підставою для Київської міської ради визнати проведені збори (конференцію) такими, що не мають правових наслідків.

6. Інформація про скликання зборів (конференції) доводиться до відома жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Відповідальність за доведення інформації, зазначеної в абзаці першому цієї частини, покладається на ініціатора проведення зборів (конференції).

Київська міська рада, її органи, відповідна районна в місті Києві державна адміністрація в обсязі та строки, визначені абзацом першим цієї частини, оприлюднюють інформацію на своїх офіційних вебсайтах.

7. Організаційно-правові заходи щодо проведення зборів (конференцій) населення покладаються на секретаріат Київської міської ради.

Секретаріат Київської міської ради забезпечує обов'язкову присутність своїх представників на зборах (конференції).

8. У разі об'єктивної неспроможності ініціатора скликання зборів (конференції) забезпечити їх організаційне проведення ініціатор скликання зборів (конференції) зобов'язаний не пізніше як за 3 робочі дні до дня їх проведення письмово поінформувати Київську міську раду про скасування проведення зборів (конференції), про що негайно повідомляється на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва.

Стаття 5. Порядок проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення або діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. Збори (конференція) вважаються легітимними, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше ніж половина жителів, які на законних підставах проживають у межах відповідної території.

Під час відкриття зборів (конференції) ініціатор скликання зборів (конференції) повідомляє присутніх про склад учасників зборів (конференції) та відповідно до наданих відомостей про кількість жителів, які на законних підставах проживають у межах відповідної території, та відомостей зі списків реєстрації учасників зборів (у разі проведення конференції протоколи зборів нижчого рівня та списки їх учасників, які підтверджують легітимність учасників конференції).

2. Присутніми на зборах (конференції) можуть бути Київський міський голова, депутати Київської міської ради, представники секретаріату Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, члени територіальної громади міста Києва.

3. Реєстрація учасників зборів забезпечується ініціатором проведення зборів (конференції) та контролюється представниками секретаріату Київської міської ради.

Реєстрація учасників зборів (конференції) розпочинається за 1 годину до та закінчується за 15 хвилин після початку проведення зборів (конференції).

У списку реєстрації учасників зборів (конференції) обов'язково зазначається прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (число та місяць зазначається у разі, якщо у поточному році учаснику виповнюється 18 років), серія та номер паспорта громадянина України, документально підтверджене зареєстроване та фактичне місце проживання та особистий підпис учасника за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

4. Збори (конференцію) органу самоорганізації населення відкриває та веде голова органу самоорганізації населення, а у разі його відсутності - інший член органу самоорганізації населення, визначений у порядку, передбаченому Положенням про орган самоорганізації населення.

У випадку ініціювання створення органу самоорганізації населення, до обрання головуючого на зборах (конференції), збори (конференцію) відкриває та веде ініціатор їх скликання.

5. Ведення протоколу зборів (конференції) покладається на секретаря органу самоорганізації населення, а у разі його відсутності - на обрану зборами (конференцією) особу з числа їх учасників.

У випадку ініціювання створення органу самоорганізації населення секретар зборів (конференції) обирається із числа їх учасників.

6. Лічильна комісія зборів (конференції) обирається з числа їх учасників у складі не менше 3 осіб (голова, секретар та член лічильної комісії).

У разі відсутності об'єктивної потреби у роботі лічильної комісії зборів (конференції) її функції виконує секретар зборів (конференції).

7. Головуючий на зборах (конференції) оголошує проєкти порядку денного та регламенту зборів (конференції) та приймає пропозиції до них. Після врахування пропозицій головуючий на зборах (конференції) ставить на голосування питання щодо затвердження порядку денного зборів (конференції).

8. Рішення зборів (конференції) приймаються більшістю голосів їх учасників.

У разі проведення таємного голосування рішення зборів (конференції) приймається шляхом подання бюлетенів.

Процедура голосування за допомогою бюлетенів передбачає порядок виготовлення бюлетенів, голосування та підрахунку голосів.

Лічильна комісія зборів (конференції) оформлює бюлетень із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів) до складу органу самоорганізації населення (за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку) та видає бюлетень учасникам зборів (конференції), після пред'явлення паспорта, що засвідчується підписом особи у відповідній графі списку реєстрації.

Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Головуючий на зборах (конференції) організаційно забезпечує процедуру таємного голосування щодо обрання персонального складу органу самоорганізації населення.

9. Результати зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення оформлюються протоколом за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Результати зборів (конференції) щодо ініціювання створення органу самоорганізації населення оформлюються відповідно до Порядку ініціювання надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Києві.

10. Головуючий на зборах (конференції) закриває збори (конференцію) незалежно від вичерпання питань порядку денного протягом 1 календарного дня з моменту їх відкриття.

11. Учасники зборів (конференції) повинні дотримуватися регламенту зборів (конференції) та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд зборів (конференції) питань.

У разі порушення будь-ким з учасників зборів (конференції) вимог цього Порядку головуючий на зборах (конференції) може зробити йому попередження. Якщо учасник зборів (конференції) продовжує порушувати порядок на зборах (конференції), головуючий на зборах (конференції) може звернутися до нього із вимогою залишити збори (конференцію).

У разі невиконання цієї вимоги, за рішенням зборів (конференції) до такого учасника зборів (конференції) можуть бути застосовані примусові заходи як до порушника громадського порядку відповідно до вимог законодавства України.

12. За ініціативою учасників зборів (конференції) головуючому на зборах (конференції) за рішенням зборів (конференції) може бути висловлена недовіра, якщо головуючий на зборах (конференції) зловживає своїм правом, порушує норми етичної поведінки та/або регламент зборів (конференції).

Таке питання вноситься на розгляд зборів (конференції) секретарем зборів (конференції).

13. Представники секретаріату Київської міської ради здійснюють контроль за дотриманням учасниками зборів (конференції) вимог цього Порядку.

Стаття 6. Особливості проведення конференції жителів за місцем проживання

1. Збори нижчого рівня проводяться за територіальною ознакою для обрання, з числа їх учасників, уповноважених представників для участі у конференції, якщо скликання зборів із цією метою пов'язане з певними організаційними складнощами.

У випадках організаційної неможливості скликання зборів можуть скликатися конференції за участю уповноважених представників жителів, які обираються на зборах, що передують конференції.

У разі неможливості проведення зборів (з причини недостатньої кількості учасників для наявності кворуму) ініціатор проведення зборів забезпечує створення робочої комісії жителів території для збору протягом 7 календарних днів підписів на підтримку обрання уповноважених представників жителів для участі у конференції. Збір підписів здійснюється за формою, затвердженою у додатку 3.

2. Проведення зборів для обрання уповноважених представників жителів території забезпечується шляхом відкритого або таємного голосування жителів (за рішенням зборів) відповідно до вимог законодавства України.

Норма представництва жителів, які обираються зборами нижчого рівня для участі у конференції, залежить від кількості жителів відповідної території міста Києва та становить:

для кількості жителів до 200 осіб - 1 представник від 10 жителів;

для кількості жителів понад 200 осіб - 1 представник від 20 жителів;

для кількості жителів понад 500 осіб - 1 представник від 30 жителів;

для кількості жителів понад 1000 осіб - 1 представник від 75 жителів;

для кількості жителів понад 3000 осіб - 1 представник від 100 жителів;

для кількості жителів понад 5000 осіб - 1 представник від 125 жителів;

для кількості жителів понад 7500 осіб - 1 представник від 150 жителів;

для кількості жителів понад 10000 осіб - 1 представник від 175 жителів;

для кількості жителів понад 15000 осіб - 1 представник від 200 жителів.

3. Збори нижчого рівня проводяться у термін не раніше ніж за 90 календарних днів до дня звернення ініціатором проведення конференції із повідомленням, передбаченим частиною першою статті 4 цього Порядку.

4. Результати зборів нижчого рівня оформлюються протоколом за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

5. Ініціатор проведення конференції несе персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства України та цього Порядку під час проведення зборів нижчого рівня та оформлення їх результатів.

6. У разі невиконання або неможливості виконання уповноваженим представником наданих повноважень щодо участі у звітній конференції такого представника може бути переобрано.

У такому випадку орган самоорганізації населення на своєму засіданні приймає рішення про скликання зборів для переобрання уповноваженого представника від жителів відповідно до норм представництва для участі у звітній конференції. Збори для переобрання уповноваженого представника проводяться відповідно до вимог цього Порядку.

У разі неможливості проведення зборів для переобрання уповноваженого представника (з причини недостатньої кількості учасників для наявності кворуму) орган самоорганізації населення на своєму засіданні приймає рішення щодо визначення кандидатури уповноваженого представника від жителів відповідно до норм представництва та про утворення робочої комісії для збору підписів на її підтримку.

Збір підписів здійснюється протягом 7 календарних днів із дня прийняття такого рішення за формою, затвердженою у додатку 3.

Обраним уповноваженим представником вважається особа, на підтримку якої зібрано підписи не менше ніж половини жителів відповідно до норм представництва.

Стаття 7. Оформлення рішень зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. Лічильна комісія зборів (конференції) оформлює результати таємного голосування протоколом, який є невід'ємною частиною протоколу зборів (конференції) (за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку).

Оригінал протоколу підписується головою, секретарем і членом лічильної комісії зборів (конференції) у 2 примірниках.

2. Результати проведення зборів (конференції) та прийняті рішення оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Оригінал протоколу зборів (конференції) підписується головуючим на зборах (конференції) та секретарем зборів (конференції) у 2 примірниках.

3. У протоколі зборів (конференції) зазначається така інформація:

3.1. Дата, час і місце їх проведення.

3.2. Кількість учасників зборів (конференції).

3.3. Рішення щодо легітимності зборів (конференції).

3.4. Порядок денний зборів (конференції).

3.5. Виклад основного перебігу обговорення та результатів розгляду питань порядку денного зборів (конференції).

4. Один примірник оригіналу протоколу зборів (конференції) разом із списками учасників зборів (конференції) та одним примірником оригіналу протоколу лічильної комісії зборів (конференції) надсилається ініціатором проведення зборів (конференції) до Київської міської ради із супровідним листом (за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку) не пізніше 10 робочих днів після їх проведення за винятком процедури ініціювання створення органу самоорганізації населення.

5. Документи, що подаються відповідно до частини четвертої цієї статті, мають відповідати таким вимогам:

5.1. Документи мають бути викладені державною мовою.

5.2. Текст документів має бути написаний розбірливо машинодруком.

5.3. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

6. Документи реєструються секретаріатом Київської міської ради не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання.

Стаття 8. Перевірка документів зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. За результатами перевірки документів зборів (конференції) відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради протягом 30 календарних днів із моменту їх реєстрації інформує уповноваженого представника зборів (конференції) про прийняте рішення.

У разі виявлення в ході перевірки документів невідповідностей даних чи порушення вимог законодавства під час скликання, організації та проведення зборів (конференції) відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради протягом 30 календарних днів із моменту їх отримання письмово повідомляє про це уповноваженого представника зборів (конференції), надає відповідні рекомендації щодо їх усунення.

Виявлення технічних описок і неточностей у документах не є підставою для відмови у їх розгляді по суті порушених питань.

2. Для усунення технічних помилок та редагування документів ініціатор проведення зборів (конференції) має право протягом 10 робочих днів із дня отримання офіційної відповіді про результати перевірки документів подати до Київської міської ради доопрацьовані документи для їх повторного розгляду.

У разі повторного розгляду документів зборів (конференції) відповідальний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради має протягом 15 календарних днів із дня їх отримання повідомити ініціатора зборів (конференції) про результати їх розгляду.

Стаття 9. Відповідальність за невиконання Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. Порушення вимог цього Порядку під час організації та проведення зборів (конференції) є підставою для прийняття рішення щодо визнання рішень таких зборів (конференції) такими, що не мають правових наслідків, та/або ініціювання припинення діяльності органу самоорганізації населення у встановленому законодавством України порядку.

2. Непроведення звітних зборів (конференції) відповідно до вимог цього Порядку, визнання роботи органу самоорганізації населення за звітний період незадовільною є підставою для прийняття відповідальним структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради та затвердження заступником міського голови - секретарем Київської міської ради рішення щодо відмови у наданні фінансової підтримки органу самоорганізації населення за рахунок коштів бюджету міста Києва та одночасного ініціювання перед Київською міською радою припинення повноважень органу самоорганізації населення в установленому законодавством України порядку.

3. Рішення, прийняті за підсумками перевірки документів зборів (конференції) можуть бути оскаржені в установленому законом України порядку.

Стаття 10. Захист персональних даних

Заповнюючи документи, передбачені цим Порядком, особи надають відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на:

1) обробку їх персональних даних із первинних джерел у такому обсязі: відомості про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, дані про зареєстроване та/або фактичне місце проживання, підстави встановлення зареєстрованого та/або фактичного місця проживання, номери телефонів;

2) використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;

3) поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

4) доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

 

Додаток 1
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Ініціатора (ініціаторів):
1. ______________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                    телефону та/або електронної пошти)

2. ______________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
(адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

3. ______________________________________,
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
_________________________________________
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання зборів (конференції) з питань ініціювання надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Відповідно до частини першої статті 5 Порядку ініціювання, надання дозволу на створення та створення органу самоорганізації населення в місті Києві, Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

1. Повідомляємо про скликання зборів (конференції) жителів, які на законних підставах проживають на території ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                      (зазначається територія міста, району у місті, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку чи іншого
                                                                                  територіального утворення)

2. Збори (конференцію) планується провести "___" ________ 20__ року з __ год до __ год за адресою: _____________________________________________________________________________________.
                            (зазначається назва та адреса проведення зборів (конференції, зборів нижчого рівня)

3. Під час зборів (конференції) планується розглянути питання ініціювання створення органу самоорганізації населення на території ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
            (зазначаються номера будинків, у межах території яких ініціюватиметься створення органу самоорганізації
                                                                                                            населення)

4. Просимо оприлюднити інформацію про проведення зборів (конференції) на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва та надати сприяння (за потреби) в _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                    (зазначаються всі заходи, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів
                                                                  виконавчої влади, підприємств, установ і організацій)

Ініціатор (ініціатори):

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Ініціатора (ініціаторів):
1. ______________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                    телефону та/або електронної пошти)

2. ______________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
(адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

3. ______________________________________,
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
_________________________________________
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання зборів (конференції) щодо створення органу самоорганізації населення у місті Києві

___________________________________________________
(назва органу самоорганізації населення)

Відповідно до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві повідомляємо про скликання загальних зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві ______________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   (вказується назва органу самоорганізації населення)

1. Збори (конференцію) заплановано провести "___" ___________ 20__ року, початок о ____ годині.

2. Реєстрацію учасників зборів (конференції) буде проведено з ____ год ____ хв до ____ год ____ хв.

3. Місце проведення зборів (конференції): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                     (адреса)

4. На розгляд зборів (конференції) заплановано винести такі питання:

1) __________________________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________________________;

4) __________________________________________________________________________________.

5. Просимо оприлюднити інформацію про проведення зборів (конференції) на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва та надати сприяння (за потреби) в _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                    (зазначаються всі заходи, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів
                                                                  виконавчої влади, підприємств, установ і організацій)

Ініціатор (ініціатори):

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ___________ 20__ року

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Ініціатора (ініціаторів):
1. ______________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                    телефону та/або електронної пошти)

2. ______________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
(адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

3. ______________________________________,
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
_________________________________________
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання зборів (конференції) щодо діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві

___________________________________________________
(назва органу самоорганізації населення)

Відповідно до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві повідомляємо про скликання загальних зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві ______________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                 (вказується назва органу самоорганізації населення)

1. Збори (конференцію) заплановано провести "___" ___________ 20__ року, початок о ____ годині.

2. Реєстрацію учасників зборів (конференції) буде проведено з ____ год ____ хв до ____ год. ____ хв.

3. Місце проведення зборів (конференції): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                               (адреса)

4. На розгляд зборів (конференції) заплановано винести такі питання:

1) __________________________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________________________;

4) __________________________________________________________________________________.

5. Просимо оприлюднити інформацію про проведення зборів (конференції) на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва та надати сприяння (за потреби) в _______________________
___________________________________________________________________________________.
                    (зазначаються всі заходи, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів
                                                                     виконавчої влади, підприємств, установ і організацій)

Ініціатор (ініціатори):

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ___________ 20__ року

 

 

Додаток 2
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) щодо діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві

"____________________________________________"
(назва ініційованого органу самоорганізації населення)

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

 

Головуючий: _______________________________________

Секретар: __________________________________________

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) у кількості ____ осіб (список додається).

2. Запрошені:

а) депутати Київської міської ради, ____________________ районної в місті Києві (у разі її створення) ради;

б) представники секретаріату Київської міської ради, ____________________ районної в м. Києві державної адміністрації;

в) інші.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про легітимність зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

2. Про обрання головуючого на зборах та секретаря зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

3. Питання порядку денного.

4. Питання порядку денного.

5. Питання порядку денного.

6. Про доручення ініціаторові проведення зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

1. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення, який поінформував про легітимність зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення.

За інформацією, наданою виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного (діє) органу самоорганізації населення, на законних підставах проживають ______ жителів, з них з правом голосу - _____ жителів.

Проведенню конференції передувало проведення ____ зборів нижчого рівня, на яких обрано ___ уповноважених представників жителів для участі у конференції, які представляють інтереси ______ жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного (діє) органу самоорганізації населення.

Ініціатором проведення конференції перевірено дотримання вимог законодавства України та підзаконних нормативно-правових актів під час проведення зборів нижчого рівня та оформлення їх результатів.

Із указаного числа жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій планується діяльність створюваного (діє) органу самоорганізації населення, для участі у зборах прибуло та зареєструвалось _____ жителів.

Із указаного числа уповноважених представників жителів для участі у конференції прибуло та зареєструвалось _____ уповноважених представників.

За цих умов збори (конференція) з питань діяльності органу самоорганізації населення є легітимними / є нелегітимними.

2. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення, який запропонував обрати головуючим на зборах (конференції):

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на зборах (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

З метою належного оформлення рішення зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення запропоновано обрати секретаря зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення.

Головуючий на зборах (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення вніс кандидатуру для обрання секретарем зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем зборів (конференції) з питань діяльності органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який запропонував затвердити такий порядок денний зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

1. Питання порядку денного.

2. Питання порядку денного.

3. Питання порядку денного.

4. Про доручення ініціаторові проведення зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___;

Проти -

___;

Утримались -

___;

Не голосували -

___;

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

1. Питання порядку денного.

2. Питання порядку денного.

3. Питання порядку денного.

4. Про доручення ініціаторові проведення зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який...

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який...

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

6. ПРО ОБРАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ТА ДОРУЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У МІСТІ КИЄВІ

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який запропонував уповноважити

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

подати до Київської міської ради документи за результатами проведених зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, вчиняти інші дії, передбачені статтями 7 і 8 Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

подати до Київської міської ради документи за результатами проведених зборів (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, вчиняти інші дії, передбачені статтями 7 і 8 Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив збори (конференцію) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві закритими.

До протоколу конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві додаються оригінали протоколів зборів нижчого рівня у кількості ____ прим. на ____ арк.

Головуючий на
зборах (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 3
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

СПИСОК
учасників (уповноважених представників) зборів (конференції) щодо діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві

"____________________________________________"
(назва органу самоорганізації населення)

"___" ___________ 20__ року

(місце проведення) м. Київ

 

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження*

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

Особистий підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий на зборах (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів (конференції)

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

 

____________
* У стовпчику "Дата народження" для громадян, яким у поточному році виповнилося 18 років, вказується число та місяць народження.

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

Додаток 4
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії зборів (конференції) щодо діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві

"_______________________________________"
(назва органу самоорганізації населення)

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

Присутні:
голова лічильної комісії             ____________________________;
секретар лічильної комісії          ____________________________;
член лічильної комісії                ____________________________.

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії про обрання персонального складу органу самоорганізації населення.

1. До бюлетеня для таємного голосування щодо обрання персонального складу органу самоорганізації населення "_____________________________________________________________"
                                                                                                            (назва органу самоорганізації населення)
внесено ________ (__________________) кандидатур:
                     (цифрами)                (прописом)

 

Посада

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Керівник

1

 

2

 

3

 

Заступник керівника

1

 

2

 

3

 

Секретар

1

 

2

 

3

 

Член комітету

1

 

2

 

3

 

Член комітету

1

 

2

 

3

 

Член комітету

1

 

2

 

3

 

Член комітету

1

 

2

 

3

 

Член комітету

1

 

2

 

3

 

 

2. Кількість присутніх учасників / делегатів на зборах (конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві: ___________________________________________________
                                                                                                                                                   (цифрами)
(________________________________________) осіб.
                                       (прописом)

З них узяло участь у голосуванні (отримало бюлетені): ______________________________________
                                                                                                                                                                 (цифрами)
(________________________________________________________) учасників / делегатів на зборах
                                                               (прописом)
(конференції) щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

Виявлено у скриньках для голосування: ____________ (____________________________________)
                                                                                                (цифрами)                                      (прописом)
бюлетенів.

Визнано недійсними: ____________(____________________________________________________)
                                                       (цифрами)                                                                 (прописом)
бюлетенів.

3. За результатами голосування кандидати до складу органу самоорганізації населення отримали таку кількість голосів:

 

Посада

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Кількість голосів
(цифрами та прописом)

За

Проти

Утримався

Керівник

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Заступник керівника

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Секретар

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4. За результатами голосування вважати обраними до складу органу самоорганізації населення таких кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів:

 

Посада

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Керівник

 

 

Заступник керівника

 

 

Секретар

 

 

Член комітету

 

 

Член комітету

 

 

Член комітету

 

 

Член комітету

 

 

Член комітету

 

 

 

Голова лічильної комісії

____________________________
(П. І. Б.)

___________
(підпис)

Секретар лічильної комісії

____________________________
(П. І. Б.)

___________
(підпис)

Член лічильної комісії

____________________________
(П. І. Б.)

___________
(підпис)

 

 

Додаток 5
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

БЮЛЕТЕНЬ
щодо обрання персонального складу органу самоорганізації населення

"______________________________________"
(назва органу самоорганізації населення)

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

 

Посада

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Відмітка про волевиявлення

За

Проти

Утримались

Керівник

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Заступник керівника

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Секретар

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Член комітету

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії

____________________________
(П. І. Б.)

___________
(Підпис)

Секретар лічильної комісії

____________________________
(П. І. Б.)

___________
(Підпис)

 

 

Додаток 6
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

ПРОТОКОЛ
зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

"____________________________________________"
(назва органу самоорганізації населення)

"___" ___________ 20__ року

м. Київ

 

Головуючий: Ініціатор проведення конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві ___________________________________________________________________.

Секретар: ____________________________________________________.

Присутні:

1. Учасники зборів нижчого рівня у кількості ____ осіб (список додається).

2. Запрошені:

а) депутати Київської міської ради, ____________________ районної в місті Києві (у разі її створення) ради;

б) представники секретаріату Київської міської ради, ____________________ районної в м. Києві державної адміністрації;

в) інші.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про легітимність зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

2. Про обрання головуючого на зборах нижчого рівня та секретаря зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

3. Про обрання уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення (делегатів), для участі у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

4. Про надання доручень уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення.

1. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який поінформував про легітимність зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

За інформацією, наданою виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення, на законних підставах проживають ______ жителів.

Із указаного числа жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення, для участі у зборах нижчого рівня прибуло та зареєструвалось _____ осіб.

За цих умов збори нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві є легітимними / є нелегітимними.

2. СЛУХАЛИ: Ініціатора проведення конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який запропонував обрати головуючим на зборах нижчого рівня:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на зборах нижчого рівня щодо діяльності органу самоорганізації населення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

З метою належного оформлення рішення зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві запропоновано обрати секретаря зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

Ініціатор проведення конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві вніс кандидатуру для обрання секретарем зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який запропонував затвердити такий порядок денний зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

1. Про обрання уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення (делегатів), для участі у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

2. Про надання доручень уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний зборів нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві:

1. Про обрання уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення (делегатів), для участі у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

2. Про надання доручень уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення.

4. Про обрання уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення (делегатів), для участі у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

1. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який поінформував, що відповідно до статті 6 Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві збори нижчого рівня проводяться за територіальною ознакою для обрання, з числа їх учасників, уповноважених представників для участі у конференції, якщо скликання зборів із цією метою пов'язане з певними організаційними складнощами.

У випадках організаційної неможливості скликання зборів можуть скликатися конференції за участю уповноважених представників жителів, які обираються на зборах, що передують конференції.

Збори нижчого рівня обирають представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення.

Норма представництва жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення, та які обираються зборами нижчого рівня для участі у конференції, становить:

для кількості жителів до 200 осіб - 1 представник від 10 жителів;

для кількості жителів понад 200 осіб - 1 представник від 20 жителів;

для кількості жителів понад 500 осіб - 1 представник від 30 жителів;

для кількості жителів понад 1000 осіб - 1 представник від 75 жителів;

для кількості жителів понад 3000 осіб - 1 представник від 100 жителів;

для кількості жителів понад 5000 осіб - 1 представник від 125 жителів;

для кількості жителів понад 7500 осіб - 1 представник від 150 жителів;

для кількості жителів понад 10000 осіб - 1 представник від 175 жителів;

для кількості жителів понад 15000 осіб - 1 представник від 200 жителів.

Збори нижчого рівня проводяться у термін не раніше ніж за 90 календарних днів до дня звернення ініціатором проведення конференції із повідомленням, передбаченим частиною першою статті 4 Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

У зв'язку з цим запропонував обрати уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення:

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати уповноважених представників жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення:

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта громадянина України
(ID-картка)

Адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання (якщо відрізняється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Про надання доручень уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який запропонував доручити уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення, взяти участь у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За -

___.

Проти -

___.

Утримались -

___.

Не голосували -

___.

Всього присутніх жителів під час даного голосування -

___.

 

УХВАЛИЛИ:

Доручити уповноваженим представникам жителів, які на законних підставах проживають на території міста Києва, на якій має діяти створюваний (діє) орган самоорганізації населення, взяти участь у конференції щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

6. СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві, який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив збори нижчого рівня щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві закритими.

Головуючий на зборах нижчого рівня

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів нижчого рівня

________
(підпис)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 7
до Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Ініціатора (ініціаторів):
1. ______________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                    телефону та/або електронної пошти)

2. ______________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
________________________________________.
(адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

3. ______________________________________,
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) зареєстрований(-а) за адресою:
_________________________________________
 (адреса реєстрації місця проживання, номер контактного
                     телефону та/або електронної пошти)

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

За результатами проведення зборів (конференції) щодо діяльності органу самоорганізації населення у місті Києві "_______________________________________________________________________", які
                                                                                       (назва органу самоорганізації населення)
відбулися "___" ___________ 20__ року, надаємо такі документи:
                                (дата проведення)

1. Протокол зборів (конференції) на ___ арк.

2. Списки учасників зборів (конференції) на ___ арк.

3. Протокол лічильної комісії зборів (конференції) на ___ арк.

4. Протоколи зборів нижчого рівня на ___ арк.

5. ______________________________________________ на ___ арк.
                        (вказуються документи, які подаються додатково)

Ініціатор (ініціатори):

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ___________ 20__ року

 

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
23.03.2023 N 6261/6302

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про орган самоорганізації населення (будинковий, вуличний, квартальний комітет, комітет мікрорайону, району) у місті Києві

Типове положення про орган самоорганізації населення визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органу самоорганізації населення в місті Києві.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орган самоорганізації населення "______________________________" (далі - орган самоорганізації населення) є представницьким органом, створеним жителями, які на законних підставах проживають на даній території, для вирішення завдань місцевого значення.

1.2. Орган самоорганізації населення здійснює свою діяльність відповідно до Конституції УкраїниЗакону України "Про місцеве самоврядування в Україні"Закону України "Про органи самоорганізації населення", інших законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Статуту територіальної громади міста Києва, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цього Положення та інших нормативно-правових актів, рішень зборів (конференції) жителів.

1.3. Орган самоорганізації населення є складовою частиною системи місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва.

1.4. Орган самоорганізації населення є юридичною особою. Він набуває прав юридичної особи з дня реєстрації, яка відбувається в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Орган самоорганізації населення може від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у судах, господарському та третейському судах.

1.6. Орган самоорганізації населення має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штамп, печатки зі своїм найменуванням та символікою, емблему та інші реквізити. Символіка реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.7. Орган самоорганізації населення діє в межах території, визначеної рішенням Київської міської ради від ______________ N ____________.

1.8. Юридична адреса органу самоорганізації населення: __________________________________________.

1.9. Орган самоорганізації населення може об'єднуватися з іншими органами самоорганізації населення на добровільній основі з метою обміну досвідом, розвитку контактів, а також для спільного вирішення питань, які стосуються інтересів мешканців органів самоорганізації населення.

1.10. У своїй діяльності орган самоорганізації населення підзвітний та підконтрольний Київській міській раді та зборам жителів, які його обрали.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

2.1. Основними завданнями органу самоорганізації населення є:

2.1.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення.

2.1.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

2.1.3. Участь у реалізації програм соціального та економічного розвитку (відповідної) території, інших міських програм.

2.2. Відповідно до покладених на орган самоорганізації населення завдань основними напрямами діяльності є:

2.2.1. Власні повноваження:

1) представляти інтереси мешканців (будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в місті) у Київській міській раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції України, законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, Статуту територіальної громади міста Києва, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативних актів;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проєктів програми соціального та економічного, культурного розвитку міста Києва та проєкту бюджету міста Києва;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть утворюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням установленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київської міської ради;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають на території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам Київської міської ради, народним депутатам України в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи на відповідних територіях;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проєктів його рішень із найважливіших питань.

2.2.2. До делегованих повноважень належить частина повноважень Київської міської ради, якими вона може наділити орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних, інших ресурсів та майна, необхідних для здійснення цих повноважень. Київська міська рада здійснює також і контроль за використанням переданих органу самоорганізації населення коштів, майна та інших ресурсів.

Делеговані повноваження (якщо такі будуть визначені Київською міською радою).

2.3. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтується на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень районної в місті ради;

4) територіальності;

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Київською міською радою, жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

7) фінансової та організаційної самостійності.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Кількісний склад органу самоорганізації населення визначається зборами мешканців.

3.2. Члени органу самоорганізації населення виконують обов'язки на громадських засадах.

3.3. За рішенням зборів жителів за місцем проживання керівник і секретар органу самоорганізації населення можуть працювати на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення.

3.4. Орган самоорганізації населення обирається у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів, які отримали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів.

3.5. Члени органу самоорганізації населення мають право:

1) брати участь у визначенні основних напрямів розвитку органу самоорганізації населення;

2) брати участь у всіх заходах, що проводяться органом самоорганізації населення;

3) отримувати будь-яку інформацію про діяльність органу самоорганізації населення;

4) вносити до органу самоорганізації населення та його керівництва пропозиції з питань, що пов'язані з його діяльністю;

5) брати участь у засіданнях Київської міської ради, її органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення з правом дорадчого голосу.

3.6. Члени органу самоорганізації населення зобов'язані:

1) брати безпосередньо участь у роботі органу самоорганізації населення;

2) виконувати рішення зборів (конференції), доручення керівника та рішення органу самоорганізації населення;

3) сприяти залученню жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) __________________________ до обговорення проєктів рішень органу самоорганізації населення та до виконання прийнятих рішень органу самоорганізації населення;

4) інформувати жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) _________________________ про свою роботу в органі самоорганізації населення.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

4.1. Керівник органу самоорганізації населення - особа, яка обирається зборами жителів за місцем проживання, очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні функцій у порядку, передбаченому цим Положенням.

4.2. Керівник органу самоорганізації населення:

1) організовує роботу цього органу;

2) скликає і проводить його засідання;

3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

5) представляє цей орган у відносинах із фізичними і юридичними особами;

6) виконує доручення органу самоорганізації населення;

7) здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про органи самоорганізації населення" та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.

4.3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар у порядку і межах, передбачених цим Положенням.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

5.1. Секретар органу самоорганізації населення:

1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

2) забезпечує ведення діловодства;

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

5.2. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

6.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

6.2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.

6.3. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право ознайомлюватися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

6.4. Основою органу самоорганізації населення є загальні збори (конференція) жителів.

6.5. Чергові збори (конференція) жителів скликаються за рішенням органу самоорганізації населення за потребою, але не рідше одного разу на рік.

6.6. Позачергові збори (конференція) можуть (може) бути скликані на вимогу 1/4 жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) __________________________ або на вимогу Київського міського голови.

6.7. Збори (конференція) скликаються та проводяться у порядку, передбаченому рішеннями Київської міської ради.

6.8. До виключних повноважень зборів (конференції) належать:

1) прийняття рішення про створення та дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення;

2) прийняття Положення про орган самоорганізації населення, внесення в нього змін та доповнень;

3) визначення кількісного складу органу самоорганізації населення;

4) обрання ініціативної групи, яка буде представляти інтереси жителів відповідного будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) ________________________ у взаємовідносинах із Київською міською радою та її органами;

5) обрання та дострокове припинення повноважень голови, його заступника, секретаря та інших членів органу самоорганізації населення (на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають у будинку (кількох будинках, вулиці, кварталі, мікрорайоні, районі) _________________________);

6) прийняття рішення по щорічних звітах органу самоорганізації населення;

7) затвердження програм діяльності органу самоорганізації населення;

8) розгляд та затвердження кошторисів, доходів та витрат органу самоорганізації населення, а також затвердження звітів про їх виконання.

6.9. Збори (конференція) можуть (може) прийняти до свого розгляду інші питання, що стосуються інтересів жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) _______________________.

6.10. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання, які скликаються керівником або заступником керівника органу самоорганізації населення за потреби, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини його загального складу.

6.11. Позачергове скликання засідання органу самоорганізації населення може ініціювати не менше 50 % від загального складу органу самоорганізації населення або 25 % від загального складу жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району) __________________________.

6.12. Орган самоорганізації населення може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень.

6.13. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу органу самоорганізації населення.

6.14. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, що не належать до його повноважень, зупиняються Київською міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

6.15. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному положенням про цей орган.

7. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

7.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

1) кошти бюджету для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

2) добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

3) інші надходження, не заборонені законодавством.

7.2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з відповідного районного бюджету, на цілі та в межах, визначених Київською міською радою.

7.3. Органи місцевого самоврядування, а також особи, які мешкають на території діяльності органу самоорганізації населення, не несуть відповідальності за майнові та фінансові обов'язки органу самоорганізації населення.

7.4. Фінансова підтримка органів самоорганізації населення у місті Києві за рахунок коштів бюджету міста Києва здійснюється у порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради.

7.5. Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

8.1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення" та цього Положення.

8.2. Повноваження можуть бути достроково припинені у разі:

1) невиконання рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - за рішенням Київської міської ради, яка дала дозвіл на його створення;

2) невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів за місцем проживання;

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду;

4) у разі перебудови або реорганізації будинків, кварталів, мікрорайонів, районів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

9.1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органом самоорганізації населення його повноважень і координують його діяльність.

9.2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

9.3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Київської міської ради та її органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

9.4. Рішення, дії або бездіяльність органу самоорганізації населення та його членів можуть бути оскаржені до міської ради або до суду.

9.5. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, Положенню про орган самоорганізації населення, рішенням Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

Розширений пошук